رسم الگوی پایه پشت شلوار یکی از مهم ترین مواردی است که برای دوخت انواع شلوار به آن نیاز خواهیم داشت. به همین دلیل در این مطلب آموزشی سعی بر آن شده تا هر آنچه باید در مورد رسم الگوی پشت شلوار بدانید را به صورت کامل و جامع توضیح دهیم. پس برای یادگیری این مطالب از آموزش خیاظی در ادامه همراه ما باشید.

رسم الگوی پشت شلوار با الگوی جلوی شلوار

برای رسم الگوی پایه پشت شلوار ابتدا الگوی پشت شلوار را بر روی الگوی جلو شلوار رسم کنید.

11-25: از نقطه 11، 1-2 سانتی متر روی خط باسن به طرف راست اندازه بگیرید.این نقطه را 25 بنامید و از این نقطه خطی مستقیم و نقطه چین تا نزدیک خط زانو رسم کنید. به این ترتیب خط تای اتوی شلوار را در پشت تعیین کنید که از خط زانو به بالا متغیر است که در شکل 152 توضیح داده ایم.

25-26: از نقطه 25، 4/1 پهنای باسن پشت را اندازه بگیرید و نقطه 26 را علامت بگذارید. این اندازه نیز متغیر است و در گودی فاق پشت تاثیر دارد که در شکل 154 توضیح داده ایم.

آموزش رسم الگوی پایه پشت شلوار، الگوی شلوار به روش مولر

A3-27: از نقطه ی a3 روی خط پهلو 5-3 سانتی متر (در اینجا 4 سانتی متر) به طرف بالا اندازه بگیرید و نقطه 27 بنامید. اندازه ی خط 27-a3 در حالت مورب درز فاق یا نشیمنگاه تاثیر دارد که جزییات آن را برای هر فرد و همچنین مدل در شکل 151 توضیح داده شده است.

26-27: با گونیا از نقطه 26 خطی مستقیم به نقطه 27 رسم کنید و خطی هم به طرف بالا به خط کمر و به طرف پایین به خط فاق در الگوی جلو رسم کنید و این خط را از طرف خط کمر چند سانتی متر امتداد دهید. این خط فاق در پشت است.

خط کمر را در الگوی پایه (اولیه) جلو به طرف چپ و خط باسن را به طرف راست و چپ امتداد دهید.

از فاصله نقطه ی تقاطع خط فاق جلو با خط کمر، خط بلندی فاق را اندازه بگیرید و 2/1 اندازه خط + 1 سانتی متر را از خط کمر به طرف پایین اندازه بگیرید و آن را نقطه 28 بنامید.

البته نقطه 28 تقریبی است و بایستی این نقطه را با حرکت گونیا به بالا و پایین بر روی این خط پیدا کنید. به کمک گونیا از نقطه 28 خطی موازی با خط 27-26 رسم کنید.

رسم الگوی پشت شلوار و دوخت شلوار به روش مولر

28-29: از نقطه 28 پهنای باسن پشت (در اینجا 26 سانتی متر) را روی این خط اندازه بگیرید و نقطه به دست آمده را 29 بنامید.

25-30: فاصله خط 29-25 را اندازه بگیرید و این اندازه را از نقطه 25 بر روی امتداد خط باسن در طرف راست منتقل کنید و نقطه به دست آمده را 30 بنامید.

25-29 با 30-25 مساوی یکدیگرند.

از نقطه ی تقاطع خط زانو و خط توی پا در الگوی جلوی شلوار 2 سانتی متر اندازه بگیرید و نقطه 31 بنامید. حال از نقطه ی تقاطع خط زانو و پهلو در طرف چپ 2 سانتی متر اندازه بگیرید و این نقطه را 32 بنامید.

رسم الگوی خط پهلو و خط توی پای شلوار

از نقطه ی تقاطع خط دم پای شلوار با خط پهلو و خط توی پا در هر طرف 2 سانتی متر اندازه بگیرید و نقاط 33 و 34 را علامت بگذارید.

از نقاط 33 و34 خطی موازی با خط پهلو و خط توی پای شلوار به نقاط 32 و 31 رسم کنید.

نقاط a33 و a34 را به اندازه برگردان لبه پایین شلوار به صورت دوبل یا سجاف علامت گذاری کنید. این علامت همچنین برای کوتاه یا بلند کردن قد شلوار در الگوی جلو روی خط پهلو و خط توی پای شلوار مورد استفاده است.

از نقطه 32 خطی به نقطه 29 و از این نقطه خطی به امتداد خط کمر الگوی پایه (اولیه) جلو رسم کنید و این نقطه را 35 بنامید.

همچنین از نقطه 31 خطی مستقیم به نقطه 30 رسم نمایید.

13-36: فاصله بین دو نقطه 13 و 35 را به صورت مورب اندازه بگیرید. مطابق شکل.

از نقطه 13 همین اندازه خط 35-13 منهای 1-0 سانتی متر را به طرف بالا تا روی امتداد خط فاق پشت اندازه بگیرید و آن را نقطه 36 بنامید.

از نقطه 36 خطی مستقیم به نقطه 35 رسم نمایید. این خط کمر شلوار در الگوی پشت خواهد بود.

در نظر داشته باشید که این روش برای کلیه شلوارهای زنانه و مردانه جوابگو خواهد بود اما شما می توانید برای آموزش تخصصی لباس مردانه در کلاس های آموزش خیاطی مردانه هنر مادر شرکت کنید.

 

آموزش رسم الگوی پشت شلوار

 

اندازه گیری خط کمر برای الگوی پشت شلوار زنانه و مردانه

36-37: از نقطه 36، 1-5/0 سانتی متر روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 37 را علامت بگذارید. با گونیا از نقطه 37 خط افقی کوتاهی رسم کنید.

37-38: از نقطه 37، 4/1 دور کمر + 4-3 سانتی متر برای پهنای ساسون و به اضافه 5/0-0 سانتی متر برای گشادی مجاز را روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 38 را علامت بگذارید. با استفاده از گونیا از نقطه 38 خط افقی و عمودی کوتاهی رسم کنید.

خط درز پهلوی شلوار را در جلو اندازه بگیرید و خط درز پهلوی پشت را به همان اندازه ی جلو رسم کنید.

خط درز پهلوی جلو و پشت شلوار بایستی با هم مساوی و مطابقت داشته باشند و کاملا بر روی هم منطبق شوند.

فاصله 2-1 در خط پهلو و در الگوی پایه (اولیه) جلوی شلوار به خط پهلوی پشت منتقل کنید.

با گونیا از وسط خط کمر پشت عمودی به طول 15-13 سانتی متر رسم کنید. این خط همان خط وسط ساسون است.

در دو طرف این خط پهنای ساسون 4-3 سانتی متر را اندازه بگیرید و ساسون پشت شلوار را رسم کنید.

ساسون را ببندید و خط کمر پشت را اصلاح نمایید و سپس آن را رسم کنید.

31-39: از نقطه ی تقاطع خط زانو و خط توی پای شلوار در الگوی جلو تا فاق را اندازه بگیرید.

همین اندازه منهای 5/0 – 0 سانتی متر را از نقطه 31 به طرف بالا و روی خط 30-31 اندازه بگیرید و نقطه به دست آمده را 39 بنامید.

از نقطه 37 خط درز فاق پشت شلوار را رسم کنید مطابق شکل.

فاصله خط 39-31 را با انحنای کمی رسم کنید.

خط درز توی پای شلوار را در جلو و پشت اندازه بگیرید و کنترل نمایید این دو خط بایستی با هم مساوی و مطابقت داشته باشند. الگوی پشت شلوار را نیز کنترل نمایید و فرایند شلوار دوزی را تکمیل کنید.

 

دوخت شلوار با رسم الگوی مولر

 

از روی الگو جلو وپشت شلوار کپی کنید و الگوی نهایی را بسازید. ساسون های جلو و پشت را ببندید و خط کمر شلوار را در جلو و پشت اصلاح نمایید و سپس آن ها را رسم کنید. خطوط راستا و خط تای اتو را روی الگو شلوار در جلو وپشت آخرین مرحله رسم الگوی شماست.

رسم دو ساسون در الگوی پشت شلوار

رسم دو ساسون در الگوی پشت برای شکل دادن و تنظیم اندازه ی دور کمر در دو حالت از اندام است.

  • شخص باریک اندام و لاغر و کمر باریک داشته باشد،که برای فرم مناسب شلوار و صاف قرار گرفتن آن روی باسن دو ساسون در پشت داده می شود.
  • در افرادی که باسن بزرگ دارند و برجستگی آن موجب گودی در وسط خط کمر می گردد و انحنای خط پهلو از باسن تا کمر که به علت اختلاف زیاد بین اندازه ی دور باسن ودور کمر است،برای ایجاد حجم و مناسب ساختن شلوار در قسمت پشت دوساسون داده می شود.

برای تعیین محل رسم اولین ساسون، با گونیا از نقطه 37، 8/1 دور کمر منهای 3-2 سانتی متر را روی خط کمر اندازه بگیرید و با گونیا خط وسط ساسون را رسم کنید. اگر برای رسم الگوها و برشکاری ها نیاز به تمرین بیشتر دارید، پیشنهاد می کنم در دوره نازک دوزی زنانه حتما شرکت کنید.

رسم دو ساسون در الگوی شلوار

پهنای ساسون 4-3 سانتی متر در دو طرف خط وسط اندازه بگیرید و با طول ساسون که 13-15 سانتی متر است آن را رسم کنید.

برای رسم ساسون دوم، فاصله از خط ساسون اول تا خط پهلو را روی خط کمر اندازه بگیرید. وسط این فاصله را تعیین کنید و با گونیا از این نقطه خط وسط ساسون دوم را رسم کنید. پهنای ساسون دوم را 3-2 سانتی متر و طول ساسون را 13-12 سانتی متر اندازه بگیرید و ساسون دوم را نیز رسم کنید.

هر دو ساسون را ببندید و خط کمر را اصلاح کنید و دوباره آن را رسم نمایید و مطابق با آنچه که در شکل 5 توضیح داده ایم ساسون ها را رسم کنید.

خط دم پای شلوار جلو را 5/0 سانتی متر از خط الگوی پایه (اولیه) به طرف بالا و خط دم پای شلوار پشت را 5/0 سانتی متر به طرف پایین به صورت منحنی رسم کنید. الگویی که رسم کرده اید را کنترل نمایید.

امید است این مقاله آموزشی از محموعه آموزشگاه خیاطی هنرمادر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در انتها شما می توانید با گذاشتن نظرات خود به سوالات و ابهامات خود بابت این مطلب پاسخ دهید.