دوخت لباس برای سایزهای بزرگ همیشه برای بسیاری از خیاط های مبتدی و حرفه ای کاری دشوار است چرا که الگوی دوخت لباس هایی مانند شلوار برای سایز های متفاوت با هم تفاوت دارد. الگوی شلوار برای افراد چاق اندازه ها و الگوهای پایه متفاوتی را در بر می گیرد به همین دلیل در اینجا رسم الگوی پایه (اولیه) شلوار را برای اندام هایی که اندازه ی دور کمر و دور باسن آن ها زیاد است، ولی اندازه های اندام آنان متناسب و استاندارد است و با اندام نرمال مطابقت دارد توضیح می دهیم.

ساخت و روش رسم الگوی پایه (اولیه) شلوار مطابق با رسم الگوی شلوار زنانه استاندارد سایز 40 که در صفحه قبل آموزش خیاطی توضیح داده ایم است.

اندازه های لازم برای رسم الگوی پایه (اولیه) شلوار معمولی یا کلاسیک

سایز 50:

 

با گونیا در طرف چپکاغذ الگو خطی مستقیم رسم کنید و نقطه شروع خط را 1 بنامید.

1-2: 5/1-1 سانتی متر روی خط اندازه بگیرید و آن را نقطه 2 بنامید.به دلیل گودی کمر در خط پهلوی جلوو پشت فاصله 2-1 را بالاتر از خط کمر اندازه بگیرید.

1-3:قد (بلندی) فاق+1-0 سانتی متر

لازم است برای راحتی قسمت فاق شلوار کم و بیش اندازه ای به بلندی آن اضافه کنید تا برجستگی باسن موجب کشیدگی پشت شلوار نگردد.

3-4:از نقطه 3،قد از فاق تا زانو در (اینجا 8/30 سانتی متر) را اندازه بگیرید و نقطه 4 بنامید.

اندازه های لازم برای رسم الگوی شلوار پایه (اولیه)

1-5: قد شلوار

5-6:از نقطه 5، 2-0 سانتی متربه طرف بالا اندازه بگیرید و نقطه بدست آمده را 6 بنامید.

قد شلوار را از کمر تا کف پا اندازه گرفته اید که پاشنه پا نیز محاسبه شده است.در افراد باریک اندام و سایزهای کوچک که ساق پای آن ها لاغر است 4-3 سانتی متر از قد شلوار به بالا اندازه بگیرید حتی ممکن است کمی هم بیشتر شود،اما در سایزهای بزرگ معمولا دور ساق پای آن ها متناسب با اندام بیشتر است،به همین جهت از قد شلوار 2-0 سانتی متر به طرف بالا اندازه بگیرید که این اندازه متغیر می باشد و در سایزهای بزرگ نیز کمتر می گردد.

3-7:از نقطه 3، 10/1 نصف دور باسن+ 3 سانتی متر را به طرف بالا اندازه بگیرید و این نقطه را 7 بنامید.

با گونیا از نقاط 6 و 4 و3 و7 و2 خطوط افقی رسم کنید.

7-8:از نقطه 7 پهنای باسن جلو شلوار را روی خط افقی اندازه بگیرید و نقطه به دست آمده را 8 بنامید.

الگوی شلوار زنانه و روش اندازه گیری فاق شلوار

8-9:از نقطه 8، 10/1 نصف دور باسن + 2-1 سانتی متر پهنای فاق جلو شلوار را روی امتداد خط باسن بزرگ اندازه بگیرید و نقطه ی بدست آمده را 9 بنامید.

در اینجا اندازه دور باسن بزرگتر است و د رپهنای فاق نیز کم و بیش تاثیر دارد.در شکل 119 در الگوی پایه (اولیه) شلوار سایز 40 پهنای فاق 10/1 نصف دور باسن + 1-5/0 سانتی متر است در حالی که در اینجا 10/1 دور باسن + 2-1 سانتی متر است.

با گونیا از نقطه 8 خطی مستقیم به بالا خط کمر و پایین خط فاق رسم کنید.نقطه ای که خط کمر را قطع می کند 10 بنامید.وسط خط 9-7 را نقطه 11 بنامید.

6-12:فاصله خط 11-7 را اندازه بگیرید و از نقطه 6 روی خط دم پای شلوار این اندازه را تعیین کنید و نقطه 12 بنامید.از نقطه 12 خطی مستقیم به طرف بالا تا خط کمر رسم کنید.نقطه ی تقاطع این خط و خط زانو را 13 و با خط کمر 14 بنامید.

12-15 و 16-12: 4/1 گشادی دم پای شلوار -1 سانتی متر است.a15-15 و a16-16 را 4-8 سانتی متر اندازه بگیرید و با گونیا از دو نقطه 15 و 16 خطی مستقیم تا دو نقطه ی a15 و a16 رسم کنید و نقطه a15 را به نقطه 7 و a16 را به نقطه 9 وصل کنید.فاصله خط a15 – 7  a16 – 9 بایکدیگر مساوی هستند و دو زاویه ای که در نقاط a15 و a16 تشکیل می شوند بایستی باهم برابر باشند.

خطوط مستقیمی که از نقاط a15 و a16 رسم کرده اید خط زانو را در نقاط 18 و 19 و خط فاق را در نقاط a3 و 17 قطع می کند.

10-20:از نقطه 10 روی خط کمر 5/0-0 سانتی متر برحسب دور کمر و مدل اندازه بگیرید و نقطه 20 بنامید.

شلوار استاندارد برای سایز بزرگ و روش اندازه گیری شلوار

چون اندازه ی دور کمر بیشتر است فاصله 20-10 کمتر است.از نقطه 8، 5/0 سانتی متر به طرف راست اندازه بگیرید و از نقطه 20 خطی به این نقطه رسم کنید.

خط کمکی را برای رسم منحنی فاق مطابق با آنچه که در شکل 120 توضیح داده ایم رسم کنید و خط فاق جلو را از نقطه 8 تا 17 به صورت هلالی و با استفاده از خطوط کمکی رسم نمایید.

20-21:از نقطه 20، 4/1 دور کمر + 2-1 سانتی متر پهنای ساسون به اضافه 5/0-0 سانتی متر برای گشادی مجاز را روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 21 بنامید در اینجا اندازه ی ساسون کمتر است چون اندازه ی دور باسن و کمر زیاد است.

18-32 و 24-19 در دو طرف خط زانو، 5/1-5/0 سانتی متر است خط پهلو را از نقطه 7 به a3 و 23 و تا نقطه a15 با انحنای کلی طراحی کنید و سپس آنرا رسم نمایید.

از نقطه 17، 5/0-0 سانتی متر به طرف راست اندازه بگیرید و از این نقطه خط فاق رابه نقطه 24 و تا نقطه a16 با انحنای کمی طراحی کنید و سپس آن را رسم نمایید.

توجه داشته باشید که در سایزهای بزرگ برای رسم خط فاق از نقطه 17، 5/0-0 سانتی متر اضافه می کنید.

21-22:با گونیا از نقطه 22 عمود کوتاهی به طول 5/1-1 سانتی متر به طرف بالا رسم کنید و خط کمر را از نقطه 22 به نقطه 20 با انحنای کمی رسم کنید.

با گونیا از وسط خط 14-22 خطی مستقیم به خط باسن عمود کنید روی این خط طول ساسون را 9-10 سانتی متر اندازه بگیرید و پهنای ساسون جلو را 1-2 سانتی متر در دو طرف این خط و در خط کمر تعیین کنید و ساسون را رسم نمایید و نوک ساسون را 0/5 سانتی متر به طرف چپ جا به جا نمایید و خط ساسون را رسم نمایید.

ساسون را ببندید و خط کمر را اصلاح نمایید و سپس آن را رسم کنید.

قبل از رسم الگوی پشت شلوار، الگوی جلو را به دقت کنترل نمایید. الگوی این نوع شلوار برای انواع شلوارهای زنانه و مردانه قابل اندازه گیری است با این حال شما می توانید برای آموزش تخصصی دوخت شلوار مردانه، کلاس های آموزش خیاطی مردانه را در آموزشگاه هنر مادر دنبال کنید.

رسم الگوی شلوار زنانه پایه (اولیه) پشت شلوار

الگوی پشت شلوار را بر روی الگوی جلو شلوار رسم کنید.

11-25: از نقطه 11، 2 (-1) سانتی متر روی خط باسن به طرف راست اندازه بگیرید و این نقطه را 25 بنامید و  از این نقطه خطی مستقیم تا نزدیک خط زانو رسم کنید و به این ترتیب خط اتوی شلوار در پشت را تعیین کنید.

25-26: این فاصله در شلوار به ویژه بسیار مهم است، در نتیجه با اندازه ی فاصله خط 25-26، پهنای فاق شلوار را در پشت تعیین کنید.

به جای یک چهارم پهنای باسن پشت که اندازه ی استاندارد است، در اینجا دو امکان وجود دارد و برحسب اندازه بالای دور ران یک چهارم پهنای باسن پشت منهای 0-1 سانتی متر مناسب است. همچنین این اندازه را می توانید یک چهارم پهنای باسن پشت 0/5-1 سانتی متر نیز محاسبه کنید.

به این ترتیب با پهنای فاق پشت برحسب بالای دور ران گشادی مناسب به وجود می آید و قسمت نشیمنگاه شلوار در بالای ران برای خانم ها در سایزهای بزرگ راحت و مناسب تر می شود.

26-27: با گونیا از نقطه 26 خطی مستقیم به نقطه 27 رسم کنید و خطی هم به طرف بالا به خط کمر و به طرف پایین به خط فاق در الگوی جلوی شلوار رسم کنید و این خط را از طرف خط کمر چند سانتی متر امتداد دهید. این خط فاق پشت شلوار است.

خط کمر را در الگوی پایه (اولیه) جلو به طرف چپ و خط باسن را به طرف راست و چپ امتداد دهید.

از نقطه ی تقاطع خط فاق پشت با خط کمر جلو و با خط باسن را اندازه بگیرید. یک دوم اندازه خط + 1 سانتی متر را به طرف پایین علامت بگذارید و آن را نقطه 28 بنامید. البته نقطه 28 تقریبی است و بایستی با حرکت گونیا به بالا و پایین این نقطه را بر روی این خط پیدا کنید و با گونیا از نقطه 28 خطی موازی با خط 26-27 رسم کنید.

28-29: از نقطه 28 پهنای باسن پشت را روی این خط اندازه بگیرید و نقطه 29 بنامید.

رسم الگوی پایه (اولیه) پشت شلوار برای الگوی شلوار نخی زنانه

25-30: فاصله خط 25-29 را اندازه بگیرید و این اندازه را از نقطه 25 بر روی امتداد خط باسن در طرف راست منتقل کنید و نقطه به دست آمده را 30 بنامید.

فاصله 25-29 و 25-30 مساوی یکدیگرند. به همین راحتی و با آموزش خیاطی با الگوهای آسان شما می توانید در منزل یک شلوار استاندارد را متناسب با سایز دلخواه خود بدوزید.

آموزش الگوی شلوار با بهترین روش اندازه گیری

از نقطه تقاطع خط زانو با خط توی پا و خط پهلو در الگوی جلوی شلوار 2 سانتی متر به طرف راست و چپ اندازه بگیرید و نقاط 31 و 32 را علامت بگذارید.

از نقطه ی تقاطع خط دم پای شلوار با خط توی پای و خط پهلو در الگوی جلوی شلوار 2 سانتی متر به طرف راست و چپ اندازه بگیرید و نقاط 33 و 34 را علامت بگذارید.

از نقاط 33 و 34 خطی موازی با خط پهلو و خط توی پای شلوار به نقاط 31 و 32 رسم کنید.

از نقطه 32 خطی مستقیم به نقطه 29 و از نقطه خطی به امتداد خط کمر الگوی پایه (اولیه) جلو رسم کنید و این نقطه را 35 بنامید.

از نقطه 31 خطی مستقیم به نقطه 30 رسم نمایید.

13-36: فاصله بین دو نقطه 13 و 35 را به صورت مورب اندازه بگیرید و مطابق شکل این اندازه را منهای 0-1 سانتی متر نمایید و این مقدار را از نقطه 13 به طرف بالا و بر روی خط فاق پشت منتقل کنید و نقطه 36 نمایید.

از نقطه 36 خطی مستقیم به نقطه 35 رسم کنید که خط کمر شلوار در پشت الگو است.

از نقطه 36، 0/5-1 سانتی متر را روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 37 را علامت بگذارید.

37-38: از نقطه 37، یک چهارم دور کمر + 2/5-6 سانتی متر برای پهنای یک و یا دو ساسون به اضافه 0-0/5 سانتی متر برای گشادی مجاز را روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 38 را علامت بگذارید. خط درز پهلو را در الگوی جلو اندازه بگیرید و خط درز پهلوی پشت را به همان اندازه رسم کنید.

خط درز جلو و پشت شلوار بایستی با هم مساوی و مطابقت داشته باشند.

با گونیا از وسط خط کمر پشت عمودی به طول 13-15 سانتی متر رسم کنید که خط وسط ساسون است. در دو طرف این خط پهنای ساسون 2/5-4 سانتی متر را اندازه بگیرید و ساسون پشت را رسم کنید و ساسون را ببندید، سپس خط کمر پشت را اصلاح نموده و آن را رسم کنید.

ممکن است به علت برجستگی باسن که موجب گودی در وسط خط کمر می گردد و انحنای خط پهلو از باسن تا کمر که به علت اختلاف زیاد بین دو اندازه ی دور باسن و دور کمر است، برای ایجاد حجم بیشتر و مناسب ساختن شلوار، در قسمت پشت دو ساسون رسم شود.

31-39: از نقطه تقاطع خط زانو و خط توی پای شلوار در جلو تا فاق را اندازه بگیرید و همین اندازه منهای 0-0/5 سانتی متر از نقطه 31 به طرف بالا و روی خط 30-31 را اندازه بگیرید و سپس نقطه به دست آمده را 39 بنامید.

از نقطه 37 خط فاق پشت شلوار را رسم کنید. از نقطه ی تقاطع خط کمکی و خط فاق در الگوی جلو خط افقی و نقطه چین به طرف سمت راست رسم کنید و از وسط خط نقطه چین 0/5-1 سانتی متر به پایین تعیین کنید و هلال فاق پشت را از نقطه 37 به 28 و به 26 تا 39 رسم کنید به طوری که از نقطه ای که وسط خط نقطه چین علامت گذارده اید بگذرد.

خط درز توی پای شلوار را در جلو و پشت و همچنین خط پهلوها و به طور کلی الگو را کنترل نمایید.

نمونه شلوار سایز بزرگ دوخته شده

در نظر داشته باشید که علاوه بر رسم الگوی آسان شلوار زنانه در منزل، شما می توانید در کلاس های ویژه شلوار دوزی ما شرکت کنید.

امید است این مقاله آموزشی از محموعه آموزشگاه خیاطی هنرمادر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در انتها شما می توانید با گذاشتن نظرات خود به سوالات و ابهامات خود بابت این مطلب پاسخ دهید.