در قسمت قبلی سلسله آموزش خیاطی وبسایت آموزشگاه هنر مادر، دامن کلوش را معرفی و مراحل اولیه رسم الگو و دوخت دامن کلوش را به شما آموزش دادیم. در این قسمت قصد داریم الگوی چند مدل محبوب دیگر از انواع دامن کلوش را به شما آموزش دهیم. پیشنهاد میکنیم در صورتی که این مقالات را به صورت مرتب دنبال نمیکنید، از دسته بندی آموزش دوخت دامن و یا قسمت قبلی همین آموزش یعنی آموزش دوخت دامن کلوش کار خود را آغاز کنید.

چهار مدل دیگری که از انواع رایج این دامن هستند، دامن کلوش چین دار، دامن 4 ترک، 6 ترک و شانل یا کلوش ماهی است. در ادامه آموزش نحوه رسم الگو را دنبال کنید.

 

دامن کلوش چین دار

فرمول انواع دامن کلوش مساوی با دور کمر به دست می آید. برای کلوش چین دار به طریق زیر عمل کنید:

  • فرمول +5 سانت حداقل چین در کمر
  • فرمول+فرمول حداکثر چین در کمر

چین دامن در این مدل دلخواه بوده و براساس سلیقه خیاط یا پوشنده انتخاب می شود. اگر بخواهیم در کمر کش داشته باشد و دامن بدون زیپ باشد به جای دور کمر از دور باسن در فرمول استفاده می کنیم.

 

رسم دامن 4 ترک کلوش

دامن 4 ترک کلوش

برای رسم ابتدا خطی عمودی از بالا تا پائین رسم نموده و از 1 تا 2 مساوی دور کمر+10 سانت را علامت بزنید. سپس 2 به 3 = قد باسن  و 2 به 4 مساوی قد دامن را به پائین علامت بزنید.

یک بار به مرکز از 1 تا 2 و بار دوم به مرکز از 1 تا 3 و بار سوم به مرکز از 1 تا 4 دایره به سمت چپ رسم کنید. روی دایره  زده شده  از نقطه 3 تا 5 مساوی 2/1 باسن به علاوه 1 تا 2 سانت علامت بزنید. از 5 به 1 وصل کنید تا دایره کمر را در نقطه 6 و امتداد آن لبه دامن را در نقطه 7 قطع کند.

در گام بعد باید از 2/1 (2 به 6 ) نقطه 8 به 3/1(3 به 5)نقطه 9 وصل کنید که امتداد این خط لبه دامن را در نقطه 10 قطع می کند. اندازه دور کمر در منحنی باید برابر با کمر باشد. اگر این اختلاف از دور کمر بیشتر باشد، 2/1 این اختلاف را از نقطه 8 به سمت چپ و راست خارج شوید و نقاط جدید به بالاتر  از نقطه 9 به صورت پنس رسم نمایید.

خط 9 به 10 و داخل پنس را برش دهید، الگو به 2 قسمت تقسیم می شود و هر قسمت روی دولای اریب پارچه قرار می گیرد.

رسم الگوی دامن کلوش 4 ترک

آموزش دوخت دامن 6 ترک کلوش

دامن 6 ترک کلوش

ابتدا خطی عمود از سمت راست کاغذ و از بالا تا پائین  رسم کنید. روی این خط از نقطه 1 تا 2 مساوی 2/1 کمر به علاوه 5 سانت را علامت بزنید و 2 به 3 قد باسن و 2 به 4 قد دامن را مشخص کنید.

حالا از نقاط 2 و 3 و 4 و به مرکز  1 دایره به سمت چپ بزنید.

روی هلال کمر از 2 تا 5 مساوی 2/1 کمر را اندازه بزنید و از 5 مستقیم به 1 و در ادامه خط باسن را در نقطه 6 و لبه دامن را در نقطه 7 قطع کنید.

از 2/1 (2 به 5) نقطه 8 به 2/1 (3 به 6) نقطه 9 وصل کنید ادامه این خط لبه دامن را در نقطه 10 قطع می کند.

از 3/1 (2 به 8) نقطه 11 به 3/1 (4 به 10) نقطه 11  وصل کنید.

1ز 3/1 (5 به 8) نقطه 12 به 3/1 (7 به 10) نقطه 121 وصل کنید و 2 خط جدید را چیده وسط پشت (7 به 5) و(4 به 2) روی دولای بسته اریب پارچه قرار می گیرد و قسمت پهلوها روی دولای باز اریب پارچه قرار می گیرد.

رسم الگوی دامن 6 ترک کلوش

دامن ماهی _کلوش شانل

بعد از رسم الگوی دامن تنگ اولیه وسط جلو و پشت دامن روی دولای بسته اریب پارچه قرار می دهیم به طوریکه کمر پهلوی دامن 3-2 سانت از دولای باز پارچه فاصله داشته باشد.

به مرکز O  و شعاع OA لبه دامن دایره به سمت راست می زنیم تا لبه پارچه.

از خط باسن قسمت پهلو 15-10 سانت به پائین علامت بزنید حداقل و حداکثر از خط کمر تا بالای زانو اندازه بزنید و از لبه دامن روی شعاع دایره از N  به دلخواه از 5 تا 35 سانت نقطه A مشخص کنید.

از A’  مستقیم بهO’  وصل می شود و زاویه ایجاد شده در نقطه O را به صورت هلال رسم می شود.

تذکر:مقدار پارچه مناسب برای این دامن ،2 قد دامن به علاوه 30 سانت با عرض 150 سانت می باشد.

تذکر: فاصله BC بستگی به مدل و قد دامن دارد.پشت دامن مانند جلو برش می شود اگر زیپ در وسط پشت دامن باشد وسط پشت روی دولای باز  اریب پارچه قرار می گیرد. اگر دامن اولیه خمره ایی باشد دامن زیباتر می شود.

 

آموزشگاه خیاطی هنر مادر آموزش دوخت انواع دامن با متد مولر را به هنرجویان عزیز عرضه میکند.