در این مقاله قصد داریم در مورد انواع طریقه رسم الگوی سینه با شما صحبت کنیم. با آموزشگاه خیاطی هنرمادر باشید تا به آموزش مهمترین بخش های این موضوع بپردازیم.

طریقه رسم الگوی سینه بزرگتر از باسن

از سمت راست کاغذ خط عمودی رسم می کنیم و به ترتیب زیر مطابق با جدول بالا از 1 به 2 بلندی کف حلقه +1سانت آزادی مساوی 5/24 سانت را علامت می زنیم.

3 به 1 مساوی با بالاتنه پشت 5/42 سانت

5 به 1 برابر با قد لباس است که متناسب با مدل دلخواه می باشد. از نقاط 4،3،2 و 5 به سمت چپ عمود رسم می کنیم. از نقطه 3 روی خط عمود تا 6 مساوی 2سانت و از 4 تا 7 مساوی 5/2 سانت علامت زده از نقطه 6 به 7 وصل می کنیم. امتداد این خط لبه دامن را درنقطه 8 قطع می کند.

از نقطه 6 به 2سانت پایینتر از نقطه 1 وصل می کنیم که خط 2 را در نقطه 9 قطع می کند.

9 به 10 روی خط 2 تیره پشت بعلاوه یک سانت را علامت می زنیم.

9 به 10=21سانت

به گشادی کف حلقه 1سانت آزادی می دهیم.

10 به 11=3/2 گشادی کف حلقه گشاد شده

11 به 12 مساوی 3/1 گشادی کف حلقه گشاد شده می باشد.

10 به 11=cm6/9 و 11 به 12=cm8/4

از 12 به 13 بزرگی سینه جلو با 1سانت آزادی مساوی

12 به 13=cm6/29

از نقطه 13 برگشت روی خط برجستگی سینه را علامت می زنیم.

13 به 14=cm9/12،از نقطه 1 تا ج1 مساوی 2سانت از ج1 عمود به سمت چپ رسم می کنیم.

از ج1 به 15=پشت یقه منهای 75/0 میلیمتر

از 15 به 16 مساوی 2سانت عمود به سمت بالا

15 به 16=cm5/7.

طریقه رسم الگوی سینه بزرگتر از باسن

در نظر داشته باشید که رسم الگوی سینه نیازمند دانش و مهارت تخصصی افرادی است که آگاهی کامل نسبت به مهارت برشکاری و الگوسازی دارند. اگر شما مهارت کافی را در این خصوص ندارید، پیشنهاد می کنم حتما در دوره آموزش الگوسازی و برشکاری شرکت کنید.

رسم الگوی سینه های سایز بزرگ

برای سینه های بزرگ پشت یقه را منهای 75/0 میلیمتر نموده تا یقه گشاد نشود.

هلال یقه پشت را از ج1 به 16 رسم نموده، نقطه 17 محل تقاطع 2 خط عمود از نقطه 10 و ج1 می باشد.

17 به ج1=10 به 2

از نقطه 17-18 مساوی 3سانت بسمت پایین آمده و از 18 به 19=1 سانت خارج می شویم. سپس 16 به 19 شیب سرشانه را وصل می کنیم.

سپس از 10-20=4/1(10 به 18) از نقطه 20 یک سانت خارج می شویم.

ج20 به 20=1 سانت دو نقطه 19 و ج20 را بوسیله پیستوله رسم می کنیم و از ج20 به 11 هلال حلقه آستین را تکمیل می کنیم.

از نقاط 13،12 و 14 را عمود بر خط 2 رسم می کنیم و از(12 به 21) مساوی (10 به 20) بطرف بالا

(22 به 12)=(18 به 10)منهای یک سانت

به مرکز12 و شعاع 12 به 22 دایره بسمت راست می زنیم و روی دایره از 22 به 23 مساوی 10/1 نصف سینه را علامت زده از 23 به 21 وصل می کنیم. از 2/1 (21 به 23) مساوی یک سانت داخل شده هلال حلقه آستین جلو از 23 به 21 با هلال بطوریکه از 1سانت داخل شده بگذرد و از 21 به 11 هلال حلقه جل باشد را کامل می کنیم.

24 روی ستون 14 و در امتداد خط 3 می باشد. 24 به 25 بالاتنه جلو را بالا می رویم. 24 به 25=cm50 بالاتنه جلو واز نقطه 25 برگشت روی خط بطرف پایین بلندی سینه را علامت می زنیم.

26 به 25=cm33=بلندی سینه

سپس بمرکز 26 و شعاع 26 به 25 دایره بسمت راست می زنیم (27 به 23)=(19 به 16) و منهای یک سانت سرشانه جلو یک سانت کمتر از سرشانه می باشد.

از نقطه 25 عمود به امتداد خط 13 کشیده و نقطه 28

29 به 28=ج1 به 15=cm5/7

(28 به 30)=پشت یقه+cm1=3/8

از 29 به 30 هلال یقه جلو را رسم می کنیم.

(31 به 27)=(25 به 29)از نقطه 31 به 26 وصل می کنیم.

(31 به 26)=(32به 26) از 32 به 29 وصل می کنیم تا شیب سرشانه جلو کامل شود.

نقطه 33 در امتداد خط 3 و ستون 12 می باشد.

(34 به 33)=4/1 دور کمر منهای یک سانت.

35 به 34=اضافات کمر جلو که به دو طرف نقطه 24 منتقل می شود و بوسیله پیستوله اضافات به 26 وصل میشود، (36 به 34) مساوی 2/1 کمر بعلاوه 1 تا 2 سانت و 6 به 36 اضافات کمر پشت می باشد و از نقطه 37 روی ستون 12 و در امتداد خط 4 می باشد. (38 به 37)=4/1 کمر+1 تا 2سانت می باشد.

رسم خط کمر لباس روی باسن از پهلو

39 به 38= اضافات باسن جلو می باشد که به دو طرف ستون 14 در خط باسن منتقل می شود. از اضافات باسن عمود به لبه دامن می شود و از بالا به اضافات کمر وصل می شود، پنس جلو کامل شده، از نقطه 11 تا باسن عمود رسم میکنیم. از محل تقاطع این خط با کمر 1 سانت بالا رفته و از 2 طرف خط پهلو 1 سانت داخل شده، سپس از نقطه 35 یک سانت پایین می آییم و از این نقطه به هلال به اندازه 1 سانت داخل شده و از پهلو رسم می شود. بعد از آن به قد بالاتنه جلوی 1 سانت اضافه شده و باعث می شود تا خط کمر لباس روی کمر بدن قرار گیرد. از نقطه 6 تا F مساوی 3/1 تیره پشت + یک سانت داخل شده و پنسی به قطر 4 سانت و طول 15 سانت بالاتر از خط کمر و 15 سانت پایین تر از خط کمر رسم می کنیم و پنس دوم را روی ستون 10 به قطر 2سانت و 13 سانت بالاتر و پایین تر از خط کمر رسم می کنیم.

(38 به 40)=2/1باسن+1 تا 2 سانت

40 به 7 تنگی باسن می باشد. 2/1 این مقدار به دو طرف ستون 11 در خط باسن منتقل می شود و نقطه 41 از 7 تا 41 باسن پشت که این مقدار را از نقطه 8 بطرف چپ اندازه زده نقطه 42 از 42 به 41 وصل می شود. از 41 با هلال به کمر داخل شده وصل می کنیم و از کمر با هلال داخل به نقطه 11 وصل می شود. خط کمر پشت را از انتهای پنس بزرگ پشت بطور هلال به 1 سانت بالا رفته و 1سانت داخل شده در پهلو وصل می کنیم.

نکاتی برای خوش فرم ایستادن لباس روی بدن

برای اینکه خط لبه لباس روی بدن بطرف بالا نرود 1سانت از وسط جلو دامن پایین آمده و بوسیله گونیا به پهلو رسم می شود.

جدول های اندازه گیری جدول اندازه گیری

طریقه رسم الگوی سینه و باسن یکسان

یک خط عمود از بالا به پایین در سمت راست کاغذ رسم نموده، از 1 تا 2 بلندی کف حلقه بعلاوه 1 سانت را پایین می آییم.

1 به 3=بالاتنه پشت=CM40

1 به 4=خط باسن=60 سانت را روی خط از بالا به پایین علامت زده و از نقاط 4،3،2 خطوط عرضی و عمود بر خط رسم شده بطرف چپ کاغذ رسم می کنیم.

سپس از نقطه 3 مساوی نیم سانت تا نقطه 5 داخل می شویم و M5/0=5 به 3 و به خط باسن و گردن وصل می کنیم.

تذکر: برای افرادیکه باسن برجسته دارند از خطوط باسن و کمر 2سانت را داخل نمی شویم و فضای کافی به قسمت برجسته بدن می دهیم تا از کشیدگی لباس در قسمت باسن جلوگیری کند.

طریقه رسم الگوی سینه و باسن یکسان

1 به ج1=CM2 به پایین علامت می زنیم.

10 به 9 تیره پشت +CM1=CM5/19

10 به 11=2/1 گشادی کف حلقه گشاد شده+CM1=CM2/8

3/1(11 به 12)=4/1 گشادی کف حلقه

12 به 13=بزرگی سینه بعلاوه 1 سانت=CM5/23

13 به

14 برگشت روی خط برجستگی سینه 11=14 به 13

از نقطه 11 به خط باسن عمود رسم می کنیم از نقاط 13،12 و 14 به خط باسن عمود و امتداد به بالا رسم می کنیم.

15 به ج1=پشت یقه منهای 6/0 میلیمتر=CM7/6

16 به 15=CM2

عمود به سمت بالا هلال یقه را از 16 به 15 وصل می کنیم.

نقطه 17 محل تقاطع خط 1 و عمود 10 می باشد.

17به 18=CM3 پایین آمده.

19-18=CM1 خارج می شویم.

16 به 19 شیب سرشانه جلو را رسم می کنیم.

10 به 20=4/1(19 به 10)

20 به 201=CM1

با پیستوله دو نقطه 19 و 201 را وصل کرده و تا نقطه 11 حلقه آستین پشت را کامل می کنیم.

10 به 20=21 به 12 و 22 به 12=(19 به 10)%CM1

CM25/5=23 به 22 روی شعاع زده شده از نقطه 12 به 21 حلقه آستین جلو را طوری رسم می کنیم که از 1 سانت داخل شده از خط (23 به 21) بگذرد و تا نقطه 11 حلقه آستین جلو را کامل کند.

25 به 24=CM5/44 بالاتنه جلو و برگشت روی خط بلندی سینه

25 به 26=CM28

23 به 27=(19 به 16)%CM1 ونقطه 27 روی دایره زده شده از نقطه 26 می باشد.

از 25 به امتداد خط 13 عمود می کنیم نقطه 29

29 به 30=(15 به ج1)و از 29 به 31 برابر با پشت یقه بعلاوه یک سانت هلال حلقه جلو

فاصله 30 به 25 را از 27 روی شیب سرشانه تا نقطه 32 داخل می شویم.

فاصله 26 به 32=33 به 26 و از 33 به 30 شیب سرشانه جلو را رسم می کنیم.

از(T به T’=3)پایین آمده از T’ به 5/0 سانت داخل شده از نقطه 3 وصل می کنیم. خط کمر جدید بدست می آید. با این کار خط کمر لباس در خط کمر بدن قرار می گیرد. بخاطر بزرگی سینه و برجستگی باسن حتما خط کمر تغییر می کند.

34 به 35 روی خط جدید کمر و مساوی با 4/1 دور کمر منهای 5/2 سانت؛ 34 به 35=4/1 کمر%5/2.

35 به T’=اضافات کمر در جلو می باشد که به دوطرف ستون 14 روی خط کمر جدید منتقل می شود سپس بوسیله پیستوله اضافات به نقطه 26 وصل می شود.

35 به 37=2/1 کمر+1 تا CM2

3 به 37=اضافات کمر در پشت=CM9

از تقاطع خط پهلو نقطه 11 عمود بر خط باسن با خط کمر جدید نقطه 38 یک سانت بالا رفته و 1 سانت از دو طرف خط پهلو داخل می شویم.

F به 5=3/1 تیره پشت

F’ بهF=CM5/3 قطر بزرگ پنس پشت

از 2/1 F’ تا 1 سانت داخل از خط پهلو روی خط کمر جدید 14-12 سانت به بالا و پایین علامت می زنیم و پنس به بلندی 28-24 و قطر 5/3 سانت پنس دوم را رسم می کنیم.

39 به 40=(34 به 35)+CM5/0-CM1

41 به 40 که اضافات باسن در جلو می باشد را به دو طرف ستون 14 روی خط باسن منتقل می کنیم

40 به 42=2/1 باسن+CM1-2

42 به 4=تنگی باسن می باشد 2/1 تنگی را به دو طرف خط پهلو منتقل می کنیم و هلال پهلو را رسم می کنیم.

رسم الگوی بالاتنه در سایزهای مختلف

توجه: بالاتنه جلو در اندازه های مختلف سینه متغیر می باشد مقدار اضافی بر دور سینه 100سانت را تفاوت یا اختلاف می گویند که 10/1 آنرا بعلاوه بالاتنه پیش (جلو) می شود.

دور سینه=CM104

104%  100=CM4،  4  10=MM4=10/1 تفاوت

»»دور سینه 84 الی 92 سانت بالاتنه جلو=CM2 + بالاتنه پشت

»»دور سینه 92 الی 100 سانت بالاتنه پیش=CM5/2 + بالاتنه پشت

»»دور سینه 102 الی 112 سانت بالاتنه پیش=CM5/2 + بالاتنه پشت +10/1  تفاوت

»»دور سینه 112 الی 120 سانت بالاتنه پیش =CM3 + بالاتنه پشت+10/1 تفاوت

»»دور سینه 120 الی 132 سانت بالاتنه پیش =CM5/3 + بالاتنه پشت +10/1 تفاوت

»»مثال: بالاتنه جلودر دور سینه CM120=بالاتنه پشت +5/3+CM2 می شود.

120% 100=20،

همچنین به بلندی سینه 10/1 نصف اختلاف اضافه می شود و به بزرگی سینه جلو 10/1 اختلاف بعلاوه آزادی بیشتری داده می شود.

نکاتی در خصوص تعیین سایز اندامهای چاق برای رسم الگوی سینه

در اندامهای چاق و یا با اشکالات اندامی بهتر است اندازه گیری روی بدن انجام شود و بعد با جدول اندازه و تفاوت را مقایسه می کنیم.

جدول الگو جدول اندازه های طولی و عرضی

رسم الگو با دور سینه بزرگتر از 100 سانتیمتر

از سمت راست کاغذ خط عمودی رسم می کنیم و از نقطه 1-2 بلندی کف حلقه به اضافه یک را پایین علامت می زنیم و 1-3 مساوی قد بالاتنه پشت می باشد.

4-1 خط باسن مساوی با 4/1 قد بعلاوه 8/1 قد و یا 4-3 قد باسن برابر با 8/1. تمام قد را پایین می آییم از نقاط 3،2 و 4 عمود به سمت چپ کاغذ رسم می کنیم. خط 4-1 خط وسط پشت می باشد.

5-4 =6-3 =2 سانت دو نقطه 5 و 6 را بهم وصل می کنیم.

ج1-1=2 سانت به پایین اندازه می زنیم. نقطه 8 محل تلاقی خط 7 به 6 با خط 2 می باشد. 9-8 تیره پشت بعلاوه یک سانت

به گشادی کف حلقه 1 سانت آزادی می دهیم.

رسم الگوی با دور سینه بزرگتر از 100 سانتیمتر

9-10، 2/1 این مقدار + cm1 می باشد.

10-11=2/1 گشادی کف حلقه گشاد شده منهای 1 سانت.

12-13 بزرگی سینه جلو با اضافه 2-5/1 سانت می باشد.

13 به 14 برگشت  روی خط برجستگی سینه را علامت زده و از نقطه 14،12 و 13 عمود تا خط باسن رسم می کنیم (13-14)=10/1 دور سینه +5/0 سانت.

از 7 بسمت چپ عمود خارج می شویم تا نقطه 17 که برابر با فاصله 2-9(7-17)=(2-9).

7-15 مساوی پشت یقه منهای یک سانت روی خط (7-17) اندازه می زنیم و خط 9-17 را تا خط باسن عمود رسم می کنیم. 16-15 مساوی 2 سانت عمود بسمت بالا می رویم. 18-17 برابر 3 سانت پایین 19-18 یک سانت تا 5/1 سانت خارج می شویم.20-9=4/1(18-9).

2 نقطه 16 و 19 را بهم وصل می کنیم شیب سرشانه پشت بدست می آید از نقطه 19 بوسیله پیستوله حلقه آستین پشت را طوری رسم کرده که از یک سانت خارج شده از نقطه 20 بگذرد (نقطه 201) تا نقطه 10 بطور هلال برسد 21-12 مساوی 1%(9-18)

12-22 مساوی(9-20) می باشد.

21-23 روی دایره بمرکز 12=20/1 دور سینه =CM 4/5

24-25 قد بالاتنه جلو مساوی قد بالاتنه پشت +CM5/2 + 10/1 اختلاف

CM43 +CM5/2 +CM8/0=CM3/46

(25-26) برگشت به پایین روی ستون 14 مساوی با بلندی مرکزسینه 4/1 دور سینه +نصف 10/1 اختلاف می باشد.

طریقه رسم الگوی سینه

(25-26)=27+2+4/0 میلیمتر=CM4/29

بمرکز 26 و شعاع (26-25) دایره به سمت راست زده (23-27)=(16-19)%CM1 می باشد و نقطه 27 روی دایره رسم شده قرار دارد. از وصل 2 نقطه 23 به 27 شیب سرشانه جلو بدست می آید. از نقطه 25 رو به خط وسط جلو ستون 13 عمود رسم می کنیم تا نقطه 28 بدست می آید.

(28-29)=(7-15)پشت یقه و (28-30) مساوی پشت یقه بعلاوه یک سانت می باشد. دو نقطه 29 به 30 را بطور هلال بهم وصل می کنیم. هلال یقه جلو می باشد.

(29-25)=(27-31) از نقطه 27 روی شیب سرشانه بطرف 23 فاصله (27-31) را اندازه زده دو نقطه 31 و 26 را بهم وصل کرده و این اندازه را از نقطه 26 بطرف بالا نقطه 25 تا نقطه 32.(26-31)=(26-32) نقطه 32 را به 29 رسم می کنیم تا شیب سرشانه جلو کامل می شود.

رسم الگوی سینه با اتصال به حلقه آستین

دو نقطه 22 و 23 را بهم وصل می کنیم و از 2/1 این خط 1 سانت داخل می شویم. حلقه آستین جلو را از نقطه 23 به 11 طوری رسم می کنیم که از یک سانت داخل شده بگذزد. تا نقطه 22 و بطور هلال ادامه داده تا نقطه 11 برسد. 34 روی ستون 12 و خط کمر قرار دارد که (34-35) مساوی 4/1 دور کمر منهای 5/0 تا یک سانت می باشد.

(36-35) قطر پنس جلو می باشد که به دو طرف 24 منتقل می شود.

(35-37) مساوی 2/1 دور کمر +1 تا 2 سانتیمتر آزادی کمر

(37-6) گشادی کمر در پشت می باشد.

(38-39) مساوی 4/1 دور کمر بعلاوه 2-3 سانت می باشد.

(39 به 40) گشادی باسن در جلو می باشد که 2/1 این مقدار به دو طرف نقطه 41 منتقل می شود.

(39-42) مساوی با 2/1 باسن + 2-1 سانت است.

(5-42) تنگی باسن درپشت می باشد.

از دو نقطه 10 و 11 به خط باسن عمود می کنیم که خط کمر را در نقاط 43 و 431 و در خط باسن 44 و 441 قطع می کند، از خط کمر نقاط 43 به 431 یک سانت بالا رفته و یک سانت تا CM5/1 داخل می شویم و از نقاط 44 و 441،1/2 فاصله (5-42) را بطرف فاصله تقریبی علامت می زنیم. نقطه 45 و 451 بوسیله پیستوله از 10 به 43 داخل شده را با انحنای داخل و از 43 داخل شده تا با انحنای بطرف خارج به 45 رسم می کنیم و خط پهلوی جلو و پشت بدست می آید.

برای رسم پنس کمر در جلو از نقطه 26 بوسیله پیستوله به دو طرف نقطه 24 قطر پنس وصل می کنیم و از قطر پنس به دو طرف نقطه 41 اضافات باسن وصل می شود.

برای رسم پنس بزرگ کمر در پشت از نقطه 6،1/3 تیره پشت بعلاوه CM5/1 داخل شده از F تا F’ قطر پنس CM4 بطرف پهلو جلو رفته و از 2/1 قطر پنس بطرف بالا و پایین مساوی CM15 بطور عمود خط وسط ساسون را رسم می کنیم. امتداد خط 9-17 با خط کمر نیم سانت بالا می رویم و خط کوتاه موازی با خط کمر رسم می کنیم و 13 سانت به بالا و پایین روی ستون 9 از خط کوتاه اندازه می زنیم و پنسی بطول 26 سانت و قطر 3 سانت را رسم می کنیم که از هر طرف ستون 9 روی خط کوتاه 5/1 سانت خارج می شویم.

از سرشانه جلو 1 سانت پایین آمده سرشانه جدید را رسم می کنیم و از سرشانه پشت 1 سانت بطرف بالا حرکت می کنیم.

تذکر: در الگوهایی که نیاز به پنس حلقه پشت نباشد از نقطه 17 بجای 5/1 سانت 3 سانت تا 18 پایین می آییم. در نتیجه شیب سرشانه بیشتر می شود و نیازی به رسم کردن پنس حلقه آستین نمی باشد. این پنس با توجه به مدل رسم می شود.

در نظر داشته باشید که برای دوخت الگوی سینه در انواع پیراهن زنانه حتما بایستی  دوخت لباس زنانه و لباس شب را در دوره آموزش لباس شب و لباس عروس گذرانده باشید.

امید است این مقاله آموزشی از محموعه آموزشگاه خیاطی هنرمادر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در انتها شما می توانید با گذاشتن نظرات خود به سوالات و ابهامات خود بابت این مطلب پاسخ دهید.