رسم الگوی شلوار زنانه

 

دور کمر دور باسن قد شلوار قد داخل پا گشادی دم پا بالاتنه شلوار
70 98 104 77 44 27

 

مرحله اول

برای آموزش خیاطی و رسم الگوی شلوار راسته ابتدا خطی مستقیم از پائین به بالا رسم می کنیم.

1 به 2= قد زانو و مساوی 2/1 داخل پا بعلاوه 5/6 سانتی‌متر می باشد.

1 به 3= مساوی قد داخل پا  و1 به 4 قد شلوار را علامت می زنیم.

3 به 5 برابر با 4/1 قد باسن  بعلاوه 3 سانتی‌متر را به طرف بالا مشخص کرده از نقاط 1 و 2 و 3 و4 و5 خطوط عمودی به سمت چپ کاغذ کشیده می شود.

3 به 6 مساوی دور باسن منهای یک سانتی‌متر از 6  به خط عمود شده 4 گونیا می کنیم که خط 5 را در نقطه 7 و 4 را در نقطه 8 قطع می کند.

 الگوی شلوار راسته مجلسی زنانه

مرحله دوم الگو شلوار

در ادامه رسم الگوی شلوار راسته 7 به 9 مساوی 10/1 نصف دور باسن بعلاوه یکسانتی‌متر و در امتداد خط 5 به 7 می باشد.

9 به 10 برگشت روی خط و مساوی 2/1 ( 9 به 5) باشد از 10 به خط کمر و دم پا عمود

می کنیم.  این خط راسته الگو و خط اتوی شلوار می باشد. 1 خط (11 به 12) خط اتو

(13 به 12) =(14 به 12) مساوی گشادی دم پا منهای یکسانتی‌متر خط کش را روی نقاط 13 و 5 قرار داده، خط زانو را در نقطه 15  قطع می کند.

الگوی شلوار راسته مجلسی زنانه

از این نقطه  یک سانتی‌متر داخل می شویم ج 15 نقطه بدست آمده را به 13 و 5 وصل می کنیم. بار دیگر خط کش را روی دو نقطه 14 و 9 قرار داده  و خط زانو را در نقطه 16 قطع می کند. از این نقطه یک سانتی‌متر داخل می شویم، نقطه  ج 16 بدست می آید و از ج16 به 9 و 14 وصل می کنیم که امتداد خط 3 را در نقطه 17 قطع می کند . از 17 مساوی 5/0 تا یک سانتی‌متر خارج می شویم که به تناسب هیکل لاغر و چاق می باشد . از 7 تا ج7 مساوی 5/0 تا یک سانتی‌متر در امتداد خط 5 به 7 خارج شده از 2/1 ج 7 به 18، یک سانتی‌متر داخل شده و هلال فاق جلو را رسم می کنیم.

الگوی شلوار راسته مجلسی

مرحله سوم در اموزش الگوی شلوار

از روی خط کمر یک سانتی‌متر تا 19 داخل شده و 19 به 20 مساوی یک سانتی‌متر بالا می آوریم.

از 20 به ج 7 وصل می کنیم ، فاق جلو کامل می شود.

21 به 19= یک چهارم دور کمر بعلاوه  2 تا 3 سانتی‌متر و از 21 یک سانتی‌متر به طرف بالا رفته و 22 را مشخص می کنیم.

از 20 و 22 با هلال مختصر به 11 وصل می کنیم، خط کمر بدست می آید از 22 به 5 با هلال پهلو را رسم می کنیم .

الگوی شلوار زنانه به روش ساده

از نقطه 11  به سمت چپ  و راست 1 تا 5/1 سانتی‌متر علامت زده  و از 11 روی خط اتو

8-10 سانتی‌متر پائین آمده، پنس جلوی شلوار را رسم می کنیم. برای خوش فرم شدن شلوار از 2/1 (18 به ج 16) 5/0 تا 1 سانتی‌متر بطور هلال رسم می کنیم.

از نقطه 12 مساوی 5/0 سانتی‌متر بالا رفته  با هلال مختصر به 2 دو نقطه 13 و 14 می‌کشیم.

جای زیپ  از 20 تا ج8 مساوی 4-3 سانتی‌متر خارج می شویم و از 20 مساوی  20-18 سانتی‌متر به پائین رفته  و 4-3 سانتی‌متر خارج شده، نقاط خارج شده را بهم وصل می کنیم، تا به این ترتیب جلوی شلوار کامل می شود.

آموزش الگوی شلوار زنانه

مرحله چهارم: رسم الگوی پشت شلوار

از 10 تا 23 مساوی 2-1 سانتی‌متر بطرف چپ علامت زده و 23 به 24، 4/1  (3 به 6) مشخص می کنیم.

از 3 بطرف بالا 4 سانتی‌متر تا نقطه 25 علامت می زنیم.  دو نقطه 24 به 25 را بهم وصل می کنیم و از 24 به طرف بالا خطی عمود ب این خط می‌کشیم.

26 به 24 روی خط عمود و مساوی 5-4 سانتی‌متر و 27 در امتداد خط  5-7  می باشد و تا 26 مساوی 4/1 دور باسن بعلاوه یک سانتی‌متر می باشد.

27 به 10 =28 به 10 و 28 در امتداد خط 5 به 7 می باشد.

از نقاط ج15 و 13 و 14 و ج16 مساوی 2 سانتی‌متر خارج می شویم. نقاط جدید 30 و 31 بهم وصل می شود.

هم چنین 30 به 27 کشیده می شود. و 32 به 33 مستقیم و از 33 به 28 وصل می شود. از 27 بطرف بالا عمود بر خط 27 به 26 رسم می کنیم و 27 به 29 مساوی هلال پهلوی جلو 22 به 5 می باشد.

الگوی شلوار راسته گشاد مجلسی

مرحله پنجم الگو شلوار زنانه

نقطه F  محل تقاطع خط اتو و زانو می باشد. از F به 29 بطور نقطه چین وصل می کنیم. این اندازه را از F  تا 34 روی خط گونیا از نقطه 24 علامت زده. از 34 مساوی یک سانتی‌متر پائین آمده و نقطه 35 را مستقیم از 35 به 29 وصل می کنیم .

بنابراین خط کمر پشت بدست می آید.

35 به 36 مساوی 4/1 دور کمر+3-4 سانتی‌متر می باشد.

از 36 بطور هلال تا 27 پهلوی پشت را رسم می کنیم.

فاصله ج16 به 18 را از 33 تا 37 علامت زده ، از 24  به 37 بطور هلال فاق پشت را رسم می‌کنیم.

از نقطه 12 مساوی نیم ساعت خارج می شویم  و با هلال مختصر  به 31 و 32 وصل می کنیم.

از 2/1 به 31 و 32 وصل می کنیم.

از 2/1 33 به 37 مساوی 5/1-1 سانتی‌متر داخل شده، خط داخل پا را با هلال رسم می کنیم.

الگوی شلوار

سپس 30 به 27 را با هلال طوری رسم می کنیم که از 2/1 خط 5/0 -1 سانتی‌متر داخل شده و از 1-2 خط کمر پشت 36 به 35 مساوی 14-13 سانتی‌متر پائین آمده  و پنسی به قطر 4-3 سانتی‌متر می‌کشیم.

 

تذکر1: قد داخل پا بستگی به گشادی دم پا دارد. برای شلوارهای تنگ این اندازه کمتر می شود و تا مچ پا  و یا بالای کفش قرار می گیرد و برای شلواهای راسته و یا دم پای گشاد این اندازه بلندتر  می شود گاهی تا روی زمین می باشد.

تذکر2: رسم الگو شلوار برای افرادی که  دارای شکم بزرگ و یا باسن برجسته دارند. از قد فاق 4-3 سانتی‌متر کم می شود. فاصله 3-4 سانتی‌متر تقسیم بر ( 4 به 1) قد شلوار و فاصله 6 به 3 ، 4/1 باسن می باشد مراحل الگو را مانند گذشته ادامه بدهید.

تذکر3: برای رسم الگوی شلوار زنانه چسبان و تنگ به اندازه های دور زانو، دور مچ پا و دور ران نیاز داریم. این شلوار از پارچه های استرچ برش داده می شود.