جهت دوخت «پیلی ها» می توانید دو طرف خط لا پیلی را با دو رنگ متضاد کوک شل کنید تا خط صحیح «تا»  پیلی مشخص شود. ( دقت کنید قبل کوک شل باید لب دامن را «تا» نمایید. آن را پس دوزی با چرخ کرده لب دامن را اتو کنید. سپس مراحل کوک شل نمودن را انجام   دهید. )

دوخت پیلی

کوک شل را باز کرده ، پیلی ها را «تا» کنید و سنجاق بزنید. ( دقت نمایید سنجاق ها باید به صورت افقی زده شوند. )

دوخت پیلی 2

روی پلی ها را کوک بزنید و مراحل بعدی را انجام دهید . پس از این مرحله ، اتو کشی اهمیت بسزایی دارد.

دوخت پیلی

دوخت پیلی یکطرفه

این نوع پیلی در قسمت کمر وصل بوده و قسمت پایین آن به صورت «تا شده» آزاد است. ابتدا روی الگو جهت لا پیلی را با فلش مشخص کنید .

دوخت پیلی یکطرفه 1

مدل اول

پیلی های «تا» شده را ابتدا با سنجاق وصل نمایید. سپس با کوک شلال ثابت کنید.

دوخت پیلی یکطرفه 2

مدل دوم

معمولاً این مدل پیلی از لب کمر تا به طرف پایین دامن ( به هر اندازه دلخواه ) می تواند دوخت شود. یک مدل آن ، پیلی در خط مرکزی جلو است که حدوداً تا «40 سانتی متر» آن دوخته می شود. بنلابراین از لب کمر در خط مرکزی جلو به اندازه دلخواه دوخته سپس انتهای آن را مطابق شکل به صورت اریب بدوزید. ( در صورت ضخامت زیاد در قسمت بالایی پیلی ، می توانید اضافه آن را بچینید. )

دوخت پیلی یکطرفه 3

اگر نمی خواهید تکه بالای پیلی را بچینید ، قسمت بالایی آن را با کوک ثابت کنید .

دوخت پیلی یکطرفه 4

 دوخت پیلی دو طرفه ( پیلی دوقلو )

به کمر وصل بوده و  پایین  آن آزاد است . ابتدا روی الگو ، جهت لاپیلی در پیلی دوقلو را به وسیله فلش به طرف یکدیگر مشخص کنید.

 دوخت پیلی دو طرفه 1

مدل اول

پیلی ها را در قسمت کمر به طرف هم «تا» کنید، سنجاق بزنید و  با کوک شلال وصل نمایید.

 دوخت پیلی دو طرفه 2

مدل دوم

پیلی به  کمر وصل است و پایین آن  به اندازه دلخواه  دوخته  می شود. اگر پیلی دوقلو در مرکز جلو قرار گرفت ، ابتدا خط مرکز جلو را تا قسمت باز لب دامن کوک بزنید ، سپس قسمتی که باید چرخ شود را چرخ کنید. در مرحله آخر ، پیلی «تا» شده را اتو نموده ، کوک پایین قسمت چرخ شده را باز نمایید.

 دوخت پیلی دو طرفه 3

مرکز پیلی را به طرفین باز کنید و مطابق شکل به صورت هلالی شکل بدوزید .

 دوخت پیلی دو طرفه 4

 دوخت پیلی ناودانی

در این نوع پیلی ، رو پیلی وسط لا پیلی قرار می گیرد.

دوخت پیلی ناودانی 1

پیلی را «تا» کنید و در قسمت کمر به وسیله  کوک ثابت نگه دارید.

دوخت پیلی ناودانی 2

یک مدل چاک پیلی دامن ( اتصال زیر پیلی روی آستری دامن )

در این روش ، لاپیلی وجود ندارد؛ بلکه یک تکه از پارچه اصلی را روی آستری می دوزید که با باز شدن چاک پیلی ، زیر پیلی به نظر می آید.

چاک پیلی دامن 1

پس آماده کردن و وصل کردن آستری از قسمت کمر دامن ، یک تکه از پارچه اصلی را با طولی بلندتر از چاک دامن برش بزنید (حدود 7 سانتی متر) . لبه پایین تکه زیر پیلی را تودوزی کنید و دور تا دور  آن را پاکدوزی نمایید، سپس پشت آستری (مطابق شکل ) قرار داده چرخ کنید.

چاک پیلی دامن 2

 زیر پیلی جدای دامن ( در قسمت چاک دامن )

در این مدل چاک پیلی در سری مقالا، زیر پیلی جداگانه وصل میشود . ابتدا قسمت بالای پیلی تا ابتدای چاک پیلی را بدوزید . قسمت چاک پیلی را کوک شلال بزنید تا بعد از وصل کردن آن ، کوک را به راحتی جدا کنید. ( لبه دامن قبلاً باید تودوزی شده باشد. )

 زیر پیلی جدای دامن 1

تکه زیر پیلی را برش بزنید و  لب دامن و تکه زیر پیلی را جداگانه تودوزی کنید. سپس درز پیلی ها را به یکدیگر وصل کنید.

 زیر پیلی جدای دامن 2

پس از دوخت تکه زیر پیلی کوک چاک پیلی را باز کنید ، گوشه های لب دامن و زیر پیلی را اریب بچینید و پاکدوزی نمایید.

 زیر پیلی جدای دامن 3

مدل دیگر پیلی ( چند پیلی داخل هم )

در این مدل بیشتر از یک پیلی در داخل روی هم قرار می گیرد.

چند پیلی داخل هم 1

جهت پیلی ها و تعداد آنها را روی الگو مشخص کنید.

چند پیلی داخل هم 2

لب دامن را ابتدا تودوزی نمایید. سپس پیلی ها را به طرف مرکز پیلی روی هم «تا» کنید.

چند پیلی داخل هم 3

این پیلی عین روش قبلی است؛ با این تفاوت که لا پیلی و زیر پیلی را می توان از یک تکه پارچه اصلی به صورت جداگانه به چاک پیلی وصل کرد.

چند پیلی داخل هم 4

دوخت پیلی شکل

در پارچه های ضخیم از این نوع دوخت در انتهای پیلی استفاده می شود ( معمولاً انتهای چاک پیلی دامن ) . دوخت به صورت  برجسته و تزیینی روی پیلی قرار می گیرد . برای دوخت از نخ ابریشمی متناسب با رنگ پارچه استفاده کنید . شکل رو به رو ، نحوه اجرای دوخت را نشان می دهد.م

دوخت پیلی شکل

دوخت دامن ترک نیلوفری

دامن تر ک  به خاطر اوازمان زیاد دور لب دامن ، پس از دوخت زاویه دار می شود. به همین  علت، محل اوازمان باید به صورت اریب چیده شود.

دامن نیلوفری 1

در این روش از آموزش خیاطی ابتدا لب دامن را تودوزی کنید، سپس  درز دامن را بدوزید.

دامن نیلوفری 2

دوخت دامن گوده‌درا ( گوده به درز )

وصل کردن گوده به لباس بستگی فراوان به نوع پارچه و مدل لباس دارد.

چنانچه گوده در داخل درز و دوخته می شود، ابتدا درز را بدوزید ، سپس محل چاک گوده را باز بگذارید.

لب دامن و گوده را جداگانه تودوزی کنید . سپس یک سمت گوده را به درز دامن ( مطابق شکل ) بدوزید. ( توجه کنید در انتهای راس گوده نباید به درز دوخته شود. )

دوخت دامن گوده‌درا 1

سمت دیگر درز گوده و دامن را به یکدیگر وصل نمایید.

دوخت دامن گوده‌درا 2

 

معمولاً نقطه راس گوده به درز از مقاومت کافی برخوردار نخواهد بود ؛ بنابراین، جادرز را به طرف بالا بخوابانید و اتو بزنید . درزها را پاکدوزی کنید . برای دوام بیشتر گوده، در محل راس گوده یک نوار «1 سانتی متری» را به صورت راسته بدوزید. تکه مثلثی شکل گوده  را بچینید.

دوخت دامن گوده‌درا 3