خیلی راحت با آموزش خیاطی دوخت شلوار سایت ما می توانید شلواربدوزید ؛ الگوی شلوار را در راستای پارچه قرار دهید و دور تا دور الگو را با تعیین جا درز معین بچینید. پس از کوک شل و چیدن آن مراحل زیر را انجام دهید:

در صورتی که شلوار جیب یا پیلی نداشته باشد،ابتدا پنس های جلو و پشت را بدوزید .خط اتو شلوار را در جلو تا کرده و اتو کنید.گذاشتن الگو و تعیین جادرز شلوار

درز پهلوها را کوک بزنید و چرخ کنید ،درز ها را باز نمایید و اتو بزنید.کوک شل زدن و اتو کشیدن شلوار

درز سرتاسری شلوار را از مچ تا میان پا چرخ کنید .این درز ها را نیز باز کرده و اتو کنید .دوخت درز های شلوار

خط اتو شلوار را در پشت تا کرده و اتو کنید . خط اتو شلوار

یک طرف شلوار را به سمت روی پارچه برگردانید .و داخل طرف دیگر شلوار نمایید(دقت کنید طرف دوم باید به سمت پشت باشد.)برگرداندن یک طرف شلوار به روی پارچه

درز فاق را از قسمت پشت تا فاق جلو کوک بزنید . در صورتی که بخواهید کمربا فاق دوخته شود (مانند شکل)فقط فاق سمت جلو را بدوزید کوک زدن درزهای فاق

آموزش دوخت زیپ شلوار

در ادامه آموزش دوخت شلوار به آموزش نحوه دوخت زیپ برای شلوار میپردازیم. سجاف زیپ را به طرف پشت برگردانید و کوک بزنید. درز قسمت فاق باید حدود 1 سانتیمتر و طول درز دیگر 3 میلیمتر کمتر باشد.برگرداندن سجاف زیپ

بهتر است از زیپ دندانه 5 استفاده کنید )از خط مرکزی جلو 1 سانتیمتر به طرف داخل تا کنید.زیپ را به سمت چپ کوک بزنید و چرخ کنید .کوک زدن زیپ به سمت چپ

سمت راست را تا کنید.دقت نمایید که خط مرکزی جلو در هر دو طرف روی یکدیگر قرار گیرد.محل دوخت زیپ طرف راست از الگو به روی پارچه علامتگذاری شود.علامت گذاری محل دوخت زیپ

از قسمت پشت زیپ را به سجاف وصل کنید و بدوزید.وصل زیپ به سجاف

روی خط علامتگزاری شده در روی الگو ی شلوار خط دوخت را به صورت یک خط منحنی چرخ کنید ، انتهای منحنی دوخته شده را چندین شلال افقی بدوزید تا زیپ محکم شود.دوخت شلال افقی برای زیپ محکم

الگوی نقاب زیپ را روی راستای پارچه قرار دهید (به عرض 4 سانتیمتر و به طول جا زیپ ) و بچینید سپس نقاب را بدوزید.الگو گذاری نقاب

نقاب را به طرق روی پارچه برگردانید و لبهی خارجی آن را پاکدوزی کنید . ان گاه به پشت جا زیپ و به درز سمت چپ سنجاق نموده و چرخ نمایید.سنجاق کردن نقاب

در صورتی که بخواهید کمر با درز فاق دوخته شود قبلا نوار کمری را به سمت راست و چپ کمر شلوار وصل کنید.آن گاه از مرکز کمر در پشت ،فاق را به صمت جلو چرخ نماییدوصل نوار کمری شلوار

برای دوام بیشتر دمپای شلوار می توان از نواری همرنگ پارچه ی شلوار به عرض 1 سانتیمتر و طول دمپای شلوار تهیه کرد و از قسمت رو به سجاف شلوار دوخت.نوار دوزی دمپای شلوار

دوخت آسترکشی شلوار

معمولا پارچه های فلانل یا فاستونی به علت داشتن حرکت بدن در قسمت جلو ، دچار فرسایش و تغییر فرم می شوند. به همین علت از کمر تا زانو شلوار را آستر کشی می کنند تا دوام پارچه بیشتر شود.

برای آستر کشی الگوی شلوار را آماده کنید.الگوی شلوار

آستری را از پارچه ای با استحکلم و مقاوت نسبتا خوب انتخاب کنید.برای برش آستری از الگوی کامل جلوی شلوار تا زانو (که قبلا پیلی داده شده) استفاده نمایید.انتخاب پارچه ی مناسب آستری

سر زانوی استر را پاکدوزی کرده و آستر را همراه تکه ی جلوی شلوار دوبل کنید.دور تا دور آستری را به قسمت جلو کوک بزنید.علامت های پیلی و موازنه ، دوخت زیپ و درزها را روی آستری مشخص نمایید.(تمام مراحل گفته شده برای دوخت شلوار را انجام دهید.)(تصویر 4-19 )کوک زدن آستری و علامت گذاری درزها