ساسون ها در لباس نقش بسزایی را ایفا می کنند. اهمیت آن به این علت است که به وجود آورنده حجم، برش ها و خطوط روی لباس هستند. در این جا همراه آموزشگاه خیاطی هنرمادر باشید تا چند نکته را که به افزایش کیفیت دوخت ساسون کمک خواهد کرد، ذکر  نماییم.

ساسون

هنگام دوخت ساسون از قسمت پهن تر روع کنید و بتدریج ساسون را باریک تر نمایید تا به نوک آن برسد. ابتدای آن را دو بار چرخ کنید تا دوخت محکم شود و در انتها ، «10 سانتی متر»از نخ قرقره را باقی بگذارید. انتهای شلال چرخ را چند بار گره بزنید.

دوخت ساسون

پس از اتمام دوخت، نخ اضافی را بچینید. در صورتی که ساسون پهن و یا پارچه ضخیم باشد ( پهنای پنس ضخامت ایجاد می کند ) ، باید حدود «2 سانتی متر» از پایین ساسون را رها کنید و بقیه را به صورت مساوی و موازی با دوخت ساسون ، با فاصله ، بچینید.

دوخت ساسون 2

پس از اتمام دوخت و چیدن اضافه ساسون، آن را از وسط باز کنید و اتو بزنید. اگر به راحتی باز نشد و نوک  آن پف کرد، به آن  خاطر است که  در دوخت نوک ساسون دقت کافی به عمل نیامده است.

دوخت ساسون 3

برای دوختن پارچه های کشی یا تریکو ، یک نوار راسته «2 سانتی متری» با طولی بلندتر از ساسون آماده کنید و آن را وسط ساسون قرار دهید و چرخ نمایید.

دوخت ساسون 5

پس از چرخ کردن، ساسون را اتو کنید.

دوخت ساسون 6

نحوه دوختن ساسون  در پیراهن

این نوع ساسون یک نوک در بالا تنه و یک نوک در دامن دارد و قسمت پهن ساسون معمولاً در کمر قرار می گیرد. یکبار در قسمت پهن در کمر شروع به دوخت کنید تا به نوک باریک ختم شود و یک بار دیگر برعکس به سمت بالاتنه دوخت شود.

ساسون پیراهن

در نوک ساسون ها اضافه نخ را چند بار گره زده و اضافه آن چیده شود. ناحیه پهن ساسون (حدوداٌ کمر) را چرت بزنید تا بتوانید وسط ساسون را باز کنید. این عمل برای قرار گرفتن ساسون است.

دوخت ساسون 2