دوخت زیپ در دامن پیلی دار ( زیپ در چاک پیلی خوابیده )

هنگام دوخت زیپ دامن پیلی دار زیپ باید داخل پیلی قرار گیرد ؛ بنابراین، موقع سنجاق زدن و اتو  کردن به هر حال میزان کردن پیلی طوری آن را تنظیم کنید که زیپ داخل درز پیلی و در محل تای آن واقع شود.

دوخت زیپ در دامن پیلی دار

لب دامن پیلی دار را، توردوزی کنید. خط مرکزی پیلی را مطلبق شکل به  یکدیگر وصل نمایید و قسمت دوخت زیپ را به اندازه طول زیپ باز بگذارید .

خط مرکزپیلی در پشت دامن

«1 سانتی متر»  بالاتر از درز افقی پیلی را به صورت مستقیم بچینید و پیلی را «تا» کنید. تکه اضافه پیلی در قسمت زیپ را مطابق شکل «تا» نمایید.  (اگر پهنای تکه اضافه پیلی زیر زیپ بیشتر از «4 سانتی متر» بود ، اضافه آن را قیچی کنید. )

جایگیری زیپ دردرز افقی پیلی

از خط مرکز پشت ، «1 سانتی متر» از اضافه درز را بیرون  آورید ، کوک  بزنید و  زیپ را به سمت راست بدوزید.

جایگذاری زیپ درخط مرکز پشت

سمت چپ زیپ را به پیلی تحتانی و سمت راست را به پیلی فوقانی بدوزید ؛ به طوری که پس از بسته شدن، هیچ گونه ناصافی ایجاد نکند.

جایگیری زیپ در پیلی

اتوکشی پیلی ها

پس از مرحله کوک زدن ، از سمت روی پارچه شروع به اتو کشی کنید. فراموش نکنید که باید از پارچه زیر اتو استفاده نمایید و پیلی ها را کاملاً پرس کنید.

اتوکشی پیلی دامن پیلی دار

باید دامن را به سمت  پشت پارچه ، روی میز برگردانید . «لا به لای» پیلی ها را مطابق شکل رو به رو نوار کاغذی بگذارید ، پارچه اتو را روی دامن قرار دهید و اتو کنید.

گذاشتن نوار کاغذی و اتو کشیدن دامن پیلی دار

این روش نیز عیناً همانند روش قبلی است ؛ با یان تفاوت که برای پیلی های دو طرفه و ناودانی استفاده می شوند.

اتو کشیدن برای پیلی های دو طرفه و ناودانی روی پارچه

اتو کشیدن برای پیلی های دو طرفه و ناودانی پشت پارچه

امید است که این مطلب آموزشی از سری مقالات آموزشی آموزشگاه خیاطی هنرمادر مورد توجه شما قرار گرفته باشد.