آستری دامن باعث دوام و استحکام پارچه ی رویه ی لباس می شود.

انتخاب پارچه ی آستری

پارچه ی آستری را باید از میان پارچه های بادوام با رنگ ثابت ، ضد عرق بدن ، قابل شست و شو و هماهنگ با رنگ پارچه رویه انتخاب کرد. پارچه ی آستری باید قطعا نرم و لغزنده باشد تا پوشیدن و بیرون آوردن لباس به راحتی انجام پذیرد.

آستری دامن

برای برش پارچه ی آستری از الگو ی دامن استفاده کنید.درزها و پنس ها را چرخ نموده و با دقت اتو نمایید.
درز چاک زیپ یا چاک پیلی لبه ی دامن را ندوخته بگذارید ، سپس یکی از روش های پس دوزی را برای دوخت لبه ی آستری انتخاب کنید.(تصویر2-2)

دوخت لبه ی آستری
دو تصویر زیر طرز قرار گرفتن آستری و آموزش خیاطی روی دامن و فاصله ی لب دامن تا آستری را نشان می دهد.(تصویر 2-3-4)

فاصله ی لب دامن تا آستری

اتصال آستری در محل زیپ

آستری را به طرف رو برگردانید تا پشت آستری و دامن رو بروی هم قرار گیرد. دامن و آستری را در محل درز ها و پنس ها به یکدیگر سنجاق زده ، کمر آستری را به کمر دامن کوک بزنید .لبه ی درز چاک زیپ آستری را به زیپ دامن پس دوزی کنید.(تصویر 2- 5)

• اتصال آستری در محل زیپ

اتصال آستری در محل زیپ (روش زیپ مردانه دوزی )

یک طرف از چاک زیپ آستری را به اندازه ی( 1 سانتیمتر) از خط مرکزی بیرون آورید، سپس درز آستری را به زیپ دامن سنجاق بزنید.( تصویر 2-6)

درز آستری
مطابق شکل ، انتهای چاک آستری در قسمت زیپ را ( 0/75 سانتیمتر ) به صورت اریب چرت بزنید. (تصویر 2-7)

انتهای چاک آستری
لبه های درز چاک آستری تا کرده دور تا دور آستری را به زیپ پس دوزی کنید. (تصویر 2- 8)

 لبه های درز چاک آستری

اتصال آستری به چاک پایین دامن

پس از دوخت زیپ و تودوزی لبه ی دامن ، خط مرکزی پشت آستری را به پشت سنجاق کنید تا محل صحیح آستری به پشت دامن مشخص شود از دو گوشه ی انتهایی چاک آستری ، دو چاک اریب به اندازه ی( 1 سانتیمتر )به طرف گوشه ها بزنید. (تصویر 2-9)

اتصال آستری به چاک پایین دامن
گوشه ی چاک و درز های آستری را تا کنید سنجاق بزنید و به دامن پس دوزی نمایید.( تصویر2-10)

چاک و درز های آستری

آستری چاک پیلی

مراحل اولیه را مطابق روش قبلی انجام دهید .یک طرف آستری را به سجاف زیر پیلی دامن سنجاق کنید و طرف دیگر آستری (رو پیلی) رابه اندازه ی پهنا ی سجاف زیر پیلی دامن بچینید. گوشه ی انتهایی چاک را به اندازه ی ( 0/5 )سانتیمتر اریب چاک دهید.( تصویر 2-11)

آستری چاک پیلی
دور تا دور آستری را به لباس سنجاق کنید .قسمت روپلی آستری را( 1 سانتیمتر) دور تر از لبه ی سجاف زیر پیلی دامن سنجاق بزنید و آستری را به دامن پس دوزی کنید ( تصویر 2-12)

 لبه ی سجاف زیر پیلی دامن

روش دیگر دوخت آستری چاک پیلی

از این روش در مواقعی که سجاف زیر پیلی به اندازه کافی نباشد می توان استفاده کرد و تقریبا شبیه وصل آستری در زیپ مردانه دوزی است .
یک سمت آستری را از خط مرکزی دامن به اندازه ای که روی سجاف را بگیرد بیرون بیاورید.( تصویر 2-13 )

سجاف زیر پیلی به اندازه کافی نباشد
آستری را به سجاف زیر پیلی پس دوزی کنید ، گوشه ی انتهایی چاک را به اندازه( 0/5 سانتیمتر) اریب چاک دهید . ( تصویر 2- 14 )

سجاف زیر پیلی به اندازه کافی نباشد
لبه ی آستری را تا نموده ، دور تا دور آستری را به لباس پس دوزی کنید.( تصویر 2- 15)

ا به لباس پس دوزی

روش های دیگر دوخت آستری دامن

می توان درز چاک آستری را چرخ کرد و لبه یپایین آستری و دامن را به وسیله ی بندینک به یکدیگر وصل نمود . این بندینک باعث می شود تا آستر حرکت زیادی را دردامن نداشته باشد و از چاک دامن بیرون نزند.( تصویر 2-16)

 از چاک دامن بیرون نزند
می توان آستری را مطابق شکل در قسمت چاک برش داد و به وسیله ی بندینک به دامن وصل کرد.( تصویر 2-17)

آستری
برای وصل آستری به لبه ی دامن می توان از دوخت بندینک نخی ( دوخت بار ) استفاده کرد .( روش دوخت بندینک نخی با دندانه موشی در دوخت جادکمه گفته شده است .) ( تصویر 2-18)

 روش دوخت بندینک نخی