درزهای منحنی در قسمت های مختلف لباس از قبیل درزهای داخلی یقه ، برش های پرنسسی ، یقه ب ب و … استفاده می شود. در ادامه همراه با آموزشگاه خیاطی هنرمادر باشید تا درمورد درزهای منحنی بیشتر صحبت کنیم.

درزهای منحنی یکطرفه

این نوع درز از وسط باز نمی شود؛ مثل هلال طوق گردن. پس از چرخ کردن، اضافه درز را به گونه ای بچینید که پهنای یکی از درزها «6 میلی متر» و درز دیگر «3 میلیمتر» کمتر باشدو

درزهای منحنی یکطرفه

پس از چیدن اضافه درز (زاپاس)، مثلث های کوچکی بچینید. درز باید به یک طرف خوابانده و اتو شود.

درزهای منحنی یکطرفه 2

درز منحنی دو  طرفه

این درز در برش های منحنی ای که به طرف بیرون است (مثل برش های پرنسی) کاربرد بیشتری دارد. درز را چرت بزنید، به طرفین باز کنید و اتو نمایید.

درز منحنی دو طرفه

درز منحنی یقه ب ب و برگردان جیب

این درز در یک قسمت صاف و در قسمت دیگر منحنی ، مانند شکل عمل  کنید. به طوری که پهنای یکی از درزها کمتر از درز دیگر باشد و مثلث های کوچکی از آن چیده شود.

درز منحنی یقه ب ب و برگردان جیب

گوشه درزها

در این حالت نیز مانند شکل قبل دو درز را چرخ کنید و اضافه ها را بچینید.

گوشه درزها

گوشه ها را مطابق شکل به صورت اریب بچینید.

گوشه درزها 2

درز داخلی صاف

در قسمت های داخلی لباس ( مانند درز سجاف ها، یقه ها، مچ ها و …) استفاده می شود. باید از درزها را به اندازه «6 میلی متر» و درز دیگر را به اندازه «3 میلی متر» کمتر بچینید.

درز داخلی صاف

درز توی لب دامن

عرض درز در قسمت «تای» لب دامن ایجاد ضخامت اضافی می کند؛ از این رو، باید درزها بدین ترتیب کم شود: قسمت های «A تا B» و «C تا D» به اندازه « 2/1 درز لباس»چیده شود.

درز توی لب دامن

امید است که این مقاله از محموعه مقالات آموزش خیاطی هنرمادر مورد توجه شما قرار گرفته باشد.