پاکدوزی به انواع دوخت هایی اطلاق می شود که مانع از ریشه شدن جادرز پارچه شود. بدیهی است که تمیز دوزی در خیاطی برای هر پارچه از روش بخصوصی از پارکدوزی به کار می رود. در ادامه همراه با آموزشگاه خیاطی هنر مادر باشید تا با هم یاد یگیریم که چگونه دوخت تمیزی داشته باشیم.

پاکدوزی ساده با دست

معمولی ترین نوع تمیز دوزی به شمار می رود. پس از اتمام چرخ و اتوی درز ،  سوزن را به طور مایل و از چپ به راست داخل جادرز فرو ببرید و خارج کنید. بلندی  هر پایه دوخت را  در حدود «4 میلیمتر» بگیرید و پایه ها را معادل «نیم سانتیمتر» از هم فاصله دهید.

آموزش لبه دوزی با دست

پاکدوزی با دندان موشی

این دوخت برای پوشاکی که نیازی به دوام بیشتر دارد و زیاد پوشیده می شود، به کار می رود. در دوخت دندان موشی با چرخ خیاطی باید نوع جنس نخ را متناسب با پارچه انتخاب کنید. به طور کلی، نخ های ظریفتر مناسب ترند؛ زیرا، پس از اتوی مجدد، جادرز در پاکدوزی در سمت روی پارچه دیده نخواهد شد.

دوخت دندان موشی با چرخ خیاطی

پاکدوزی با نوار اریب

با استفاده از نوار اریب آماده می توانید درزها را نوار کنید.

این نوع لبه دوزی با چرخ منحصرا برای پارچه هایی است که دارای ضخامت زیاد است و به سرعت ریش می شوند . (مانند توییدهای درشت)

روش اول:

برای دوختی ظریف تر به کار می رود. نوار اریب را با جادرز، درز می گیرید و آن را به سمت پشت بر می گردانید و چرخ می کنید.

لبه دوزی با چرخ خیاطی

روش دوم:

برای نوار کردن درز، کافیست ضخامت لبه درز را در میان «تای»نوار اریب قرار دهید، کوک بزنید و سپس چرخ کنید.

پاکدوزی با نوار اریب

پاکدوزی توسط قیچی زیگزاگ

مواقعی که لباس تمام آستر می شود ( مانند : کت، پالتو و …) می توان درزها را توسط قیچی زیگزاگ تمیز کرد.

لبه دوزی با چرخ خیاطی

پاکدروزی توسط قیچی زیگزاگ و دوخت ساده

اگر بخواهید دوام پاکدوزی را با قیچی بیشتر کنید، می توانید ابتدا لبه جادرز را در فاصله «نیم سانتیمتری» یک رج چرخ نمایید و سپس لب جادرز را توسط قیچی زیگزاگ بچینید.

جلوگیری از ریش شدن پارچه با دوخت ساده

پاکدوزی با دوخت ساده چرخ

این نوع پاکدوزی برای پارچه های نخی و لطیف مورد استفاده قرار می گیرد. برای این تمیز دوزی، پس از چرخ و اتو کردن، لبه جادرز را به طرف داخل به عرض «3 میلیمتر» «تو» بگذارید، به طوری که فقط بتوانید روی آن را چرخ کنید. سپس ضخامت جادرزها را با دقت اتو نمایید.

لبه دوزی با چرخ خیاطی

پاکدوزی با دوخت زیگزاگی چرخ

زیگزاگ دوزی توسط چرخ خیاطی به راحتی انجام می شود به هین دلیل آموزش زیگزاگ دوزی با چرخ خیاطی یکی از کاربردی ترین اموزش دوخت در خیاطی است. کافی است درجه چرخ را روی دوخت زیگزاگ میزان کنید، سپس کناره های چادرزها را زیگزاگ  بزنید و لبه اضافه آن را بچینید.

جلوگیری از ریش شدن پارچه با چرخ

 پاکدوزی با پایه مخصوص و ژیتون یا دکمه مخصوص پاکدوزی چرخ

معمولا این دوخت در آموزش خیاطی برای تمیز کردن پارچه های خیلی لطیف و نازک استفاده نمی شود؛ زیرا، باعث جمع شدن درز می شود. به طور کلی پارچه هایی با ضخامت معمولی را پاکدوزی می کنند.

 پاکدوزی با چرخ پایه مخصوص و ژیتون یا دکمه مخصوص پاکدوزی چرخ

پاکدوزی با چرخ های سردوزی (اورلاک)

این نوع چرخ ها مخصوص پاکدوزی و تمیزدوزی درزهاست. معنملا همراه پاکدوزی می توان لبه درزها را صاف کرد. بعضی از انواع این چرخ ها همراه با پاکدوزی دوخت ساده را نیز انجام می دهند.

آموزش تمیز دوزی در خیاطی با چرخ سردوزی