آموزش دوخت مانتو و یادگیری آن یکی از مهم ترین مواردی است که هر خیاطی باید را بلد باشد چرا که دوخت مانتو امری مهم در خیاطی است. مانتوها جزء اصلی پوشاک بیرون از خانه بانوان است و یادگیری دوخت آن می تواند فواید مختلفی برای هنرمندان و هنرجویان خیاطی داشته باشد. مانتوها انواع و اقسام متفاوتی دارند که هر کدام از الگو و برش به خصوصی برای دوخت بهره  مند هستند. اگر شما هم دوست دارید به راحتی و با توجه به دانشی که در خصوص خیاطی مانتو دارید الگو مانتو دربیاورید، در ادامه با آموزش خیاطی هنرمادر همراه باشید تا به آموزش دوخت مانتو کلوش، مانتو راسته و مانتو با آستین رگلان بپردازیم.

آموزش خیاطی مانتو با آستین رگلان

چنانچه پنس حلقه پشت الگو باز باشد در قسمت پیش هم در حلقه آستین پنس 5/1 سانت در حلقه ایجاد می کنیم و 5/1 سانت از قطر پنس سرشانه کم می شود و باقیمانده پنس سرشانه به خط سینه (14 به 13) منتقل می شود.

آستین را از نقطه 11 برابر با 1 سانت داخل 27 بالاتنه شده بطوریکه نقطه 7 نزدیک نقطه 22 قرار گیرد، دور الگوی آستین خط کشیده از نقطه 11 بالاتنه مساوی 8 سانت پایین می آییم. سپس از 112 مساوی 4 سانت به بیرون گونیا می رویم.

دوخت مانتو با آستین رگلان، آموزش دوخت مانتو با الگو

11 به 112=CM8     و 112 به 113=CM4

از 113 تا قد مانتو عمود می کنیم.

از نقطه 20 آستین تا 202 مساوی 2/1 فاصله (112 به 11)به پایین علامت می زنیم.

20 به 202=2/1(112 به 11)=CM4

و از 202 گونیا کنید به بیرون از نقطه 24 مساوی 2 سانت داخل شده.

Z به 24=CM2

بمرکز Z تا 113 دایره به سمت چپ می زنیم تا امتداد خط 202 را در نقطه 203 قطع کند. از 3/1 هلال یقه جلو را از 30 داخل شده و از این نقطه با قوس مختصر به Z وصل می کنیم و از Z به 113 بالاتنه و به 203 آستین با هلال کم وصل می کنیم. اگر بخواهیم سردست آستین کمی گشاد باشد 4-2 سانت خارج می شویم و به 203 وصل می کنیم.

در صورت استفاده از اپل از انتهای سرشانه 5/1-1 سانت بالا رفته و سرشانه جدید را با هلال به ابتدا سرشانه و از طرف دیگر به سردست رسم می کنیم.

برش پیش مانتو برای دوخت مانتو با الگو

آستین با تکه سرشانه مطابق مدل از بالاتنه جدا می شود و در بالاتنه خط 13 به 26 بسته می شود و پنس سرشانه باز می شود. الگوی بالاتنه و آستین را طوری قرار می دهیم که 203 آستین مماس با 113 بالاتنه شود.

برش پیش مانتو برای دوخت مانتو

آموزش دوخت پشت مانتو

پنس حلقه به یقه منتقل می شود. از نقطه 11 بالاتنه 8 سانت پایین آمده و 4 سانت خارج می شویم وتا قد گونیا می کنیم. سپس از نقطه 21 حلقه 2 سانت داخل می شویم نقطه Z.

آستین را از نقطه 11 یک سانت داخل 19 بالاتنه شده بطوریکه نقطه Z آستین مقابل Z حلقه قرار گیرد و از نقطه 20 آستین 4سانت به پایین گونیا خارج نموده از Z تا نقطه 113 دایره بسمت راست زده تا امتداد خط 202 در نقطه 203 قطع کند و از Z به 3/1 حلقه و با هلال مختصر به 113 و 203 وصل می کنیم و 203 به سردست وصل می کنیم.

برش پیش مانتو و آموزش خیاطی مانتو کلوش

طزر دوخت و کشیدن الگو مانتوی کلوش

از الگوی اولیه مانتو گشاد رولت می کنیم. در قسمت پشت خط 10 و K را تا قد لباس ادامه می دهیم و برای برش قسمت پیش از 2 سانت بالای 24 خطی به نقطه 26 وصل می کنیم و از 2/1 این خط تا قد مانتو عمود رسم می کنیم. سپس خطوط را چیده و فاصله 21 به 20 را برش می دهیم و در لبه دامن اوزمان 5-3 سانت می دهیم.

از نقطه 21 مساوی یک سانت خارج می شویم و از نقطه 19 به 21 بیرون رفته و پرگار به سمت چپ می زنیم و روی خط پرگار شده مساوی 6 سانت خارج می شویم. آستین را طوری قرار می دهیم که از نقطه 19=3 سانت فاصله داشته باشد. سپس از نقطه 14 آستین تا خط آرنج قیچی می کنیم و از سردست سمت راست ساسون را برش داده بطوریکه از هم جدا نشود و نقطه Z آستین مقابل 6 سانت خارج شده تا پرگار در نقطه 21 قرار بگیرد.

دوخت مانتو کلوش و مانتو نیم کلوش

از نقطه 11 بالاتنه مساوی 11 سانت به پایین علامت می زنیم. نقطه 112 بدست می آید از 112 مساوی 4 سانت خارج می شویم. روی خط گونیایی 113 مشخص می شود.

CM11=112 به 11،و CM4=113 به 112

از 113 به قد مانتو گونیا می شود و از 21 بالاتنه مساوی 2 سانت داخل می شویم و از این نقطه 113 را پرگار می کنید به سمت راست از 20 آستین مساوی 2/1 فاصله 11 به 112 پایین می آییم. نقطه 202 بدست می آید، نقطه 202 را گونیا کنید به بیرون بطوریکه خط پرگار شده 113 را در نقطه ای قطع کند که این نقطه 203 می باشد.

از 11 آستین مساوی 5 سانت داخل آستین شده و مطابق مدل از آنجا به نقطه Z و در ادامه به 203 حلقه را کامل کنید و از طرف دیگر از Z به 113 رسم  کنید. 203 به سردست وصل می شود.

دوخت الگوی قسمت پیش مانتوی کلوش

خط 2 سانتی بالاتر از 50 را برش داده خط 2/1 این خط و ستون 14 را تا قد مانتو برش می دهیم. ساسون سرشانه را بسته بین خطوط اوزمان می دهیم و از 27 مساوی 3 سانت به بیرون علامت زده از 27 به 50 پرگار به سمت راست می زنیم و روی این خط مساوی 6 سانت خارج می شویم. الگوی آستین را طوری قرار می دهیم که 11 آستین روی 3 سانت خارج شده از 27 قرار گیرد و 7 آستین روی 6 سانت خارج شده از 50 قرار گرفته باشد.

قسمت پیش مانتو، الگوی مانتو ترک کلوش

از 11 بالاتنه =11 سانت پایین آمده 112 می شود و گونیا به بیرون می آید و مساوی 2/1 (112 به 11) نقطه 113 بدست می آید. سپس به قد مانتو عمود می شود از 20 آستین =2/1(112 به 11)به پایین علامت می زنیم و نقطه 202 که بسمت چپ گونیا می شود از 50 مساوی 2سانت داخل می شویم و از این نقطه پرگار به سمت چپ وارد شوید تا 11 را تا جاییکه 22 را قطع کند. نقطه 203 از 11 آستین مساوی CM5 داخل آستین شده از این نقطه حلقه را به 7 و 3 به 113 و طرف دیگر به 202 وصل کنید نقطه 203 به سردست وصل شود.

در نظر داشته باشید که دوخت مانتو بدون دانش اولیه در این خصوص امری محال به حساب می آید به همین منظور پیشنهاد می کنم تا در صورت تمایل برای آموزش حرفه ای مانتو در کلاس ها و دوره مانتو دوزی آموزشگاه هنرمادر شرکت کنید و هنر خیاطی خود را بیش از گذشته ارتقا دهید.

مانتو کلوش، طرز کشیدن الگو مانتو کلوش

آموزش دوخت الگو مانتو راسته

برای رسم الگوی مانتو ابتدا خطی مستقیم از سمت راست کاغذ از بالا به پایین رسم نموده و روی این خط 2-1 مساوی بلندی کف حلقه را علامت می زنیم.

1 به 2=CM23=بلندی کف حلقه

1 به 3=CM40.بالاتنه پشت را به پایین مشخص می کنیم

1 به 4=CM5/60 =خط باسن

1 به 5=CM110 =قد مانتو

از نقاط 4،3،2 و5 عمود به سمت چپ کاغذ رسم می کنیم. روی خطوط رسم شده ازنقطه 4 تا 7 مساوی با 5/1 سانت از نقطه 7 به یک وصل می کنیم که این خط کمر را در نقطه 6 و خط سینه را در نقطه 9 قطع می کند و از 7 تا قد مانتو گونیا می کنیم.

cm5/1=7 به 4=8 به 5

آموزش دوخت مانتو راسته، آموزش خیاطی مانتو با الگو

روی خط سینه 9 به 10 تیره پشت مساوی 19 سانت.

9 به 10=cm19=تیره پشت

10 به 11=cm75/7 و برابر با2/1 گشادی کف حلقه بعلاوه یک سانت.

111 به 11=cm5-6 فاصله تقریبی

111 به 12=cm75/5 و مساوی 2/1 گشادی کف حلقه منهای یک سانت.

12 به 13=cm23،مساوی با بزرگی سینه جلو از نقطه 13 به بالا و پایین قد لباس گونیا می شود و خط وسط جلو می باشد از نقطه 13 روی خط سینه بسمت راست تا 14 و برابر با بزرگی سینه جلو علامت می زنیم.

13به 14=cm5/10،بزرگی سینه جلو و برابر با 10/1 دور سینه بعلاوه نیم سانت می باشد.

از نقطه 1 عمود به سمت چپ تا 17 رسم می کنیم و 17 تقاطع خط گونیا شده از نقطه 10 با خط 1 می باشد.

1 به 15=cm5/6=پشت یقه

10 به 17=1 به 2

15 به 16=cm2،عمود بر خط 1 می باشد.

هلال یقه پشت الگو از 1 به 16 کشیده می شود.

17 به 18=cm5/1 بسمت پایین وروی خط 10 به 17 می باشد.

18 به 19=cm5/1 خارج می شویم

10 به 20=4/1 (18 به 10) و مساوی 5/5 سانت

20 به 21=3/1 خارج می شویم.

از 2/1 خط (18 به 10) عمود بر خط 1 کشیده و 16 روی شیب سرشانه تا k مساوی 4 سانت داخل می شویم و از k به خط 2/1 حلقه عمود رسم کرده و از 2/1 حلقه به سمت پایین و بالا 75 میلیمتر علامت می زنیم و از این نقاط یک سانت خارج می شویم و ساسون حلقه را تا تقاطع خط k با 2/1 حلقه کشیده می شود و حلقه آستین پشت از 19 تا 21 بوسیله پیستوله رسم می شود و از 21 به 11 هلال می شود.

از 11 و 111 و 12 به خط باسن عمود می کنیم خطوط پهلوجلو وپشت مانتو می باشد از نقطه 12 عمود تا خط باسن و به بالا امتداد می دهیم نقطه 14 تا قد مانتو عمود می شود و به بالا امتداد داده.

12 به 22=10 به 20=CM5/5

50 به 12=4/1 گشادی کف حلقه

12 به 23=(10-18)%2=CM5/19

24 به 25 بالاتنه پیش روی ستون 14=CM5/44

25 به 26=CM27=بزرگی سینه،برگشت روی خط از نقطه 12 تا 23 دایره به سمت راست زده و روی دایره 23 به 27=CM5 مساوی با 10/1 نصف سینه می باشد.

از 26 تا 25 دایره به سمت راست زده 28 روی دایره و تا 27 مساوی سرشانه جلو می باشد.

نقطه 29 روی ستون 13 وخط گونیا شده از 25 می باشد.

15 به 1=30 به 29 پشت یقه اولیه =CM7

31 به 29=CM5/8 =CM5/1 + پشت یقه

فاصله 30 به 25 را از 28 بطرف 27 داخل می شویم تا 32.

25 به 30=28 به 32=CM5/3

و فاصله 33 به 26=32 به 26 می باشد.

از 43 روی خط باسن پهلوی پشت CM5/1 خارج می شویم و از 43 پهلوی جلو 1 سانت خارج می شویم از 11 به 5/1 سانت خارج شده پهلو وصل می کنیم و خط را تا قد مانتو ادامه می دهیم.

از111 به 1 سانت خارج شده از نقطه 43 وصل می کنیم و خط پهلو جلو را تا قد مانتو ادامه داده از نقطه 41 روی خط وسط پیش در امتداد خط باسن 7 میلیمتر خارج می شویم به 31 مستقیم وصل کرده این خط را تا قد مانتو ادامه می دهیم.

کنترل خطوط پهلوها – فاصله 43 خارج شده پشت تا 45 باید مساوی 43 خارج شده از جلو تا 46 باشد همچنین فاصله (8 به 7) در پشت باید مساوی 41 خارج شده جلو تا 47 باشد.

الگوی مانتو راسته بلند

نکاتی در خصوص دوخت مانتو خوش فرم 

7 میلیمتر خارج شده در نقطه 41،برای صاف ایستادن و خوش فرم بودن جلوی مانتو می باشد.پنس سرشانه مانتو به تناسب مدل برش و یا منتقل می شود. برای مانتو راسته الگو به همان صورت برش می شود.

مانتو اگر بدون یقه باشد،از 29 مساوی 2-1 سانت داخل شده و از این نقطه عرض یقه را داخل شده.در نتیجه قطر پنس سرشانه کمتر می شود و جلوی یقه صاف روی بدن می ایستد.

آموزش خیاطی انواع مانتو کلوش و راسته

اگر بخواهیم کمر مانتو کمی کرستی شود پنس کمر جلو با قطر کمتر رسم می شود و در پشت پنس بزرگ به 2/1 کمرمنتقل می شود با قطر 3-2 سانت.

کلیه الگوسازی های لازم در دوره الگوسازی و برشکاری آموزش داده می شود اما اگر شما دانش کافی در خصوص این هنر دارید، می توانید با خواندن این مطلب آموزشی مانتوهای جذابی بدوزید.

امید است این مقاله آموزشی از محموعه آموزشگاه خیاطی هنرمادر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در انتها شما می توانید با گذاشتن نظرات خود به سوالات و ابهامات خود بابت این مطلب پاسخ دهید.