مرحله پایانی الگو

نقطه 35 روی ستون 12 و در امتداد خط 3 است (35-36) . مساوی 4/1 دور کمر منهای یک سانتی‌متر= 18 سانتی‌متر (36-37) است. گشادی کمر جلو است که به‌صورت پنس کمر جلو رسم می‌شود 2/1 فاصله (37 به 36) را به طرفین نقطه 25 منتقل می‌ کند و از این نقاط به‌وسیله پیستوله به‌طور هلال به برجستگی سینه نقطه 27 وصل کنید.

از نقطه 36 به‌طرف وسط پشت تا نقطه 38 برابر با 2/1 است و دور کمر بعلاوه فاصله تقریبی بعلاوه تا 1 سانتی‌متر را علامت می‌زنیم.

سانتی‌متر 45=2+5+2/1 کمر=(38 به 36) و (8 به 38)=(8 به 38)8/5CM اضافات کمر پشت

از خط کمر در پهلوی جلو و پشت نقاط 39 و 391 برابر با یک سانتی‌متر بالا می‌رویم و از نقاط جدید 5/1-1 داخل الگو می‌شویم و به‌وسیله پیستوله به‌طور هلال نقاط داخل شده را به نقاط 11 و 111 وصل می‌کنیم و از نقطه 8 مساوی 3/1 تیره پشت بعلاوه 5/1 داخل می شویم.

F=تیره پشت 1/3+1/5CM F

به اندازه 8 سانتی متر از این نقطه 3 برای قطر پنس بزرگ پشت به‌طرف پهلو علامت می‌زنیم و از 2/1 قطر پنس، خطی عمود بر کمر رسم می‌کنیم که 15 سانتی‌متر بالاتر از خط و 15 سانتی‌متر پایین‌تر از خط کمر باشد و پس از آن طرفین قطر پنس را به ابتدا و انتهای خط وسط ساسون به‌وسیله پیستوله طوری رسم می‌کنیم که کم انحنای پیستوله به‌طرف بیرون و بالاتر از خط کمر و انحنای پیستوله به‌طرف داخل برای پایین‌تر از خط کمر باشد.

برای ساسون دوم پشت خط 10 را به پایین تا نزدیک خط 7 ادامه می‌دهیم و از تقاطع این خط با خط کمر نیم سانت بالا رفته و خطی کوتاه و موازی با خط کمر رسم می‌کنیم. سپس روی خط جدید به‌اندازه 25/1-1 سانتی‌متر به طرفین خط علامت می‌گذاریم، ساسونی به بلندی 26 سانتی‌متر طوری رسم می‌کنیم که 13 سانتی‌متر بالای خط موازی کوتاه و 13 سانتی‌متر زیر خط کوتاه قرار گرفته و طرفین قطر پنس به ابتدا و انتهای خط وسط ساسون به‌وسیله پیستوله رسم می‌شود.

آموزش رسم پنس کمر در جلو و پشت

نقطه 40 در ستون 12 و در امتداد خط 4 قرارگرفته از 40 تا 41 به‌طرف وسط جلو اندازه 4/1 سانتی متر و دور کمر+1 سانتی‌متر است.

2 سانتی‌متر =(42-41) اندازه اضافات باسن در جلو است و 2/1 اضافات به طرفین ستون 14درروی خط باسن جلو منتقل می‌شود که از این نقاط تا قد لباس و به بالا 5-4 سانتی‌متر بالاتر از خط باسن گونیا می‌کنیم با پیستوله به قطر پنس جلو وصل می‌شود.

از نقاط 41 روی خط باسن به‌طرف پشت به‌اندازه 2/1 دور باسن بعلاوه 5 سانتی متر فاصله تقریبی بعلاوه 2 تا 1 علامت زده که نقطه 43 خارج از الگو قرار می‌گیرد.

2/1 باسن+5+(2-1 سانتی‌متر)=(41-43)=58 سانتی‌متر فاصله (7-43) تنگی باسن است.

7-43=5 سانتی‌متر

نقاط 44 و 441 روی ستون 11 و 111 و امتداد خط 7 قرار دارد و 2/1 تنگی باسن را از نقاط 44 و 441 به‌طرف فاصله تقریبی خارج می‌شویم و تا قد لباس گونیا می‌کنیم و به‌وسیله پیستوله به نقاط 39 و 391 پهلوها را رسم می‌کنیم (7-43)2/1=(441-45)=(44-45) و به این ترتیب الگوی جلو و پشت کامل می‌شود.

برش قسمت جلوی الگو

بعد از رسم الگو و چیدن اطراف آن سمت چپ ساسون کمر را از پایین لبه دامن تا نقطه 27 قیچی می‌کنیم و خط سمت راست ساسون سرشانه را از 33 به 27 می چینیم. بعد از آن نیز اضافات باسن را روی‌هم قرار می دهیم.

(41-42) اضافات باسن جلو است. روی کاغذ جداگانه خطی عمود رسم می‌کنیم =(oo’)

و خط وسط جلو را مماس با خط عمود قرار می‌دهیم. با بسته شدن اضافات باسن خطوط سینه و کمر و باسن تغییر می‌کند و قطر ساسون سرشانه اضافه می‌شود؛ خط وسط ساسون و قطر ساسون کمر نیز به هم می‌خورد. برای تنظیم خط سینه یک ضلع گونیا را روی خط وسط پیش قرار می‌دهیم که این خط وصل دیگر مماس به نقطه 111 می‌شود. خط جدید سینه را رسم می کنیم. برای تنظیم خط کمر و باسن مانند خط سینه عمل می‌شود. یک ضلع گونیا روی خط وسط پیش و ضلع دیگر گونیا مماس به نقاط 39 در خط کمر و 45 در خط باسن قبلی مماس می‌شود و خطوط جدید کمر و باسن را رسم می‌کنیم.

برای تنظیم کمبود خط لبه لباس خط جدید باسن را اندازه می‌زنیم و همان مقدار را از خط وسط جلو در لبه پایین لباس اندازه زده به باسن بزرگ وصل می‌کنیم و این خط را مماس به یک ضلع گونیا می کنیم و ضلع دیگر گونیا را مماس به نقاط 46 می کنیم. خط جدید لبه دامن را تا وسط قسمت جلو رسم می‌کنیم، درنتیجه خط وسط جلو بلندتر می‌شود.

برش قسمت جلوی الگو

برای تنظیم، خط وسط ساسون را اندازه بگیرید و فاصله (13-27) روی خط سینه که همان 5/10 سانتی‌متر است را از نقطه 42 روی خط باسن جدید داخل می کنیم؛ از این نقطه به 27 خطی مستقیم رسم می‌کنیم که خط وسط ساسون است. قطر پنس را به دو طرف خط جدید ساسون منتقل می کنیم و آن را به بالای نقطه 27 و پایین 5-4 سانتی‌متر بالاتر از خط باسن به‌وسیله پیستوله وصل می‌کنیم.

کنترل قسمت پشت

برای قسمت پشت خط عمود از سرشانه به روی پنس حلقه آستین را قیچی کرده و ساسون حلقه را می بندیم. درنتیجه در خط برش داده ‌شده او زمان به وجود آمده که به‌صورت پنس سرشانه گرفته می‌شود، برای لباس‌های آزاد خط 1 به 5 وسط پشت را روی دولای بسته قرارداده و برای لباس‌هایی که می‌خواهیم گودی کمر لباس گرفته شود خط 1 به 8 را روی دولای باز پارچه قرار می‌دهیم. اگر بخواهیم لباس گودی کمر را داشته باشد و وسط پشت‌روی دولای بسته پارچه قرار بگیرد خط 1 به 8 را تا لبه لباس امتداد می دهیم. در نتیجه حدود 5/1-1 سانتی‌متر از نقطه 6 الگو تنگ‌تر می‌شود. همین اندازه را از قسمت پهلو در لبه لباس خارج کرده. به باسن بزرگ وصل کرده خط وسط پشت جدید را با لبه در قسمت پهلو گونیا کرده درنتیجه وسط پشت قدری بزرگ‌تر می‌شود.

برای آزادی لباس می‌توان 5/2-2 سانتی‌متر از لبه دامن قسمت پهلو 46 خارج کرده و به باسن بزرگ متصل کنید. این خط را به لباس گونیا کنید و برای تنظیم ساسون اول پشت، انتهای ساسون بزرگ پشت را تا خط جدید پشت اندازه گرفته همین مقدار از خط جدید پشت تا ابتدای ساسون جدید علامت زده خط جدید وسط ساسون را رسم کرده و قطر پنس را به طرفین جدید منتقل کنید.

برای ساسون دوم پشت، انتهای ساسون دوم پشت را تا خط جدید اندازه بگیرید و همان اندازه را از خط جدید پشت تا ابتدای ساسون دوم پشت علامت بذارید، سپس خط جدید وسط ساسون دوم پشت را رسم کنید. بعد از آن قطر ساسون را به طرفین خط جدید منتقل کرده، ساسون دوم پشت را رسم کنید.

کنترل قسمت پشت

انتقال پنس‌ها

چون بدن دارای حجم و سه‌بعدی هست و رسم پنس‌ها برای دادن فضای کافی به قسمت‌های برجسته بدن هست و با توجه به مدل و اندام پوشنده متغیر است.

انتقال پنس‌ها یکی از عوامل مهم در ژورنال شناسی و  آموزش خیاطی است و به تناسب مدل می‌توان پنس‌ها را تغییر داد و مدل‌های مختلف یقه، آستین و برش‌ها را طراحی کرد. در مقاله بعدی از مقالات آموزشی هنر مادر به مبحث انتقال پنس‌ها می پردازیم.