در قسمت های قبلی آموزش دوخت دامن سعی کردیم ابتدایی ترین و البته پر کاربردترین انواع دامن را به شما آموزش دهیم. برخی از توضیحاتی که در آموزش دوخت دامن ترک، دامن فون تنگ و کلوش داده شده اند در مراحل بعدی آموزش و انواع مختلف دامن نیز بایستی رعایت شوند. به همین دلیل در صورتی که در ابتدای راه آموزش خیاطی هستید پیشنهاد می کنیم تا این مقالات را از ابتدا پیگیری نمایید.

در این قسمت از سلسله آموزش های خیاطی آموزشگاه خیاطی هنر مادر قصد داریم تا آموزش دوخت دامن فون پیلی در کمر یا چین دوقلو، دامن ترک پیلی دار (پلیسه اریب) ، دامن تنگ فانتزی چین دار و دامن دراپه را به شما آموزش دهیم. برای درک بهتر نیز، حتما به تصاویر قرار داده شده دقت کافی داشته باشید. در آینده سعی می کنیم در ویدیو های آموزشی تهیه شده، نکات مهم خیاطی و رسم الگوها را با شما در میان بگذاریم. فرصت را از دست نمی دهیم و به سراغ آموزش رسم الگو و خیاطی چهار نوع دامن پر کاربرد دیگر می رویم :

 

دوخت دامن فون پیلی در کمر ، چین دوقلو

بعد از رسم الگوی اولیه دامن و تبدیل آن به دامن فون تنگ پنس کمر پشت و جلو را به 2/1 کمر منتقل می کنیم. لبه دامن گشاد شده را به 3 قسمت تقسیم کنید و از این نقاط به انتهای پنس وصل کنید. خطوط را از بالا طوری بچینید که در لبه دامن بهم وصل باشد و در خط کمر، اوزمانی برابر با 24-23 سانتی متر قرار بدهید.

در پایان، مقدار اوزمان بصورت پیلی در خط کمر دوخته می شود و لبه دامن دوباره رسم می شود.

 

 

دوخت دامن ترک پیلی دار (پلیسه اریب)

خطی عمود از سمت چپ کاغذ رسم کنید و 1 به 2 مساوی 2/1 کمر و 3 به 2 برابر با قد باسن و 2 به 4 برابر با قد دامن روی این خط علامت بگذارید.

دامن ترک پلی دار - پلیسه اریب

حالا به مرکز 1 و شعاع 1 به 2 و دوباره به شعاع 1 به 3 و بار سوم به شعاع 4 به 1 دایره به سمت راست رسم کنید.

روی خط باسن مساوی با 2/1 باسن به علاوه یک سانتی متر را علامت بزنید تا نقطه 5 بدست آید.

از این نقطه به 1 وصل کنید تا خط کمر  و ادامه آن، لبه دامن را در نقاط 6 و 7 قطع کند.

سپس از نقطه ی 8، 2/1 (7 به 2) به نقطه 1 وصل کنید.

ادامه این خط، باسن را در نقطه 9 و لبه دامن  را در نقطه 10 قطع می کند.

فاصله (2 به7)  را با 2/1 کمر مقایسه کنید. در صورتی که این دو مقدار اختلاف دارند، از دوطرف نقطه 8 داخل شده و به نقطه 9 به صورت پنس رسم کنید.

حالا از 2/1 (7 به 8)  نقطه O  به 2/1  (6 به 10) نقطهO’  وصل کنید.

O  به 7 برابر است با 2/1 (7 به 8)

K’  به 10 برابر است با O’N’=O’N=N به 6=4/1 اختلاف (9 به 5) و (10 به 6)

2/1 کمر = 1 به 2

قد باسن = 3 به 2

قد دامن = 4 به 2

3 به  5= 2/1 باسن+1 سانت

7به  8= 2/1 (2 به 7)

4/1 اختلاف (5 به 9) خط باسن و (6 به 10) لبه دامن را از نقاط 6 و 10 داخل شده به نقاط 5 و 9 مستقیم وصل کنید و 4/1 اختلاف را از دو طرف نقطه O’ خارج شوید.

رسم الگوی دامن ترک پیلی دار

نقاط بدست آمده را به F وصل کنید. خطوط رسم شده تشکیل مثلث را داده که از بالا مقداری دوخته می شود و بقیه بصورت پیلی باقی می ماند

در نهایت نیز الگوی پشت و جلوی دامن مانند یکدیگر رسم می شود.

 

 

رسم الگوی دامن تنگ فانتزی چین دار

دامن فانتزی

برای رسم این الگو از الگوی اولیه دامن تنگ رولت می شود. از نقطه 2 روی خط باسن جلو 6-5 سانتی متر به بالا علامت بزنید.

2 به ج 2=6-5 سانتی متر و از ج2 به نقطه 7 وصل کنید.

فاصله ج2 به 1 را 4-3 قسمت کنید و از این نقاط به موازات خط رسم شده قبلی تا پهلو رسم کنید.

نکته اینکه پنس کمر بسته می شود و یا از پهلوها رد می شود.

خطوط را از وسط جلو تا پهلو  چیده و بین هر کدام اوزمان 5-3 سانتی متری قرار دهید.

از لبه جلوی دامن، نقطه 3 ، مساوی با پ 15-12 سانتی متر خارج شوید و به باسن بزرگ نقطه 2 و یا پائین تر از آن وصل کنید.

سپس این خط را به لبه دامن عمود کنید. خط وسط جلو و پهلو را بعد از اوزمان دوباره منحنی رسم کنید و اضافات وسط جلو را رد کنید.

همانطور که در شکل 40 و 41 مشاهده می کنید، این مدل مناسب افراد قد بلند و لاغر با هیکل مناسب می باشد.

 

آموزش رسم الگو و دوخت دامن دراپه

بعد از رسم الگوی اولیه دامن تنگ خط پهلو را چیده و الگو را به دو قسمت تقسیم کنید.

آموزش دوخت دامن دراپه

خط باسن  را از نقطه 7 به خارج امتداد داده و برابر با 5/6 سانتی متر در پهلو جلو و پشت به طور یکسان خارج شوید.

سانت 5/6 = ج 7 به 7

از لبه دامن نقطه 8 در پهلو 5 سانت داخل شوید. 5 سانتی متر = ج8 به 8

از ج8 به ج7 خط مستقیمی وصل کنید و به بالا امتداد دهید تا نقطهF  به ج8.

این خط را یک ضلع گونیا قرار دهید و ضلع دیگر گونیا به طرف خط وسط جلو و از F  بهF’  مساوی 15 سانتی متر علامتگذاری کنید.

از F’  با هلال به خط کمر نقطه 1 وصل کنید.  خط جدید کمر به دست می آید.

در رسم الگوی این دامن نیز پشت و جلوی الگو مانند هم رسم می شود.

خطوط جدید پهلو را مماس بر هم نموده و لبه دامن را با انحنای ملایم دوباره رسم کنید. پهلوها روی اریب پارچه قرار  می گیرد و کمر از نقطه 1 تا F’ پیلی ریز سر تاسر کمر به فاصله 3 سانت داده می شود و در نهایت فاصله F’F  به هم دوخت می شود.

الگوی تصویری دوخت دامن دراپه

سایر آموزش ها و نکات مهم خیاطی را در مقالات آموزشی رایگان آموزشگاه خیاطی هنرمادر دنبال کنید.