ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
غزاله

امیدوارم با ارائه کارهایم بتوانم بیانگر هنر مادرانه شما باشم

خانم مرادی نازنین در ابتدا از شما برای فراهم آوردن محیطی آرام و دوستانه تشکر می کنم و بخاطر آموزش مفید و حرفه ای و بیان نکات ریز و کلیدی کمال قدر دانی را دارم و امیدوارم با ارائه کارهایم بتوانم بیانگر هنر مادرانه شما باشم.

(کلاس آموزش مانتو)

8/3/96

مشاوره و ثبت نام22206719