1-  نخست محل دوخت زیپ را لایی می چسبانیم .

2- درز زیپ را تا نقطه موازنه با درجه درشت دوخته سپس دوخت محکم زده و بقیه درز را با درجه ریزتر تا پای دامن میدوزیم.

3-درز را اتو کرده یک بخیه بالاتر از دوخت محکم را قطع کنیم.

4- دندانه زیپ را بر درز دوخته شده منطبق و کوک زده و سپس زیپ را بسته و طرف دیگر را کوک می زنیم.

5-از سمت روی لباس با فاصله 5/0 سانتی متر از درز از بالا تا نقطه موازنه دوخته سپس دوخت عرضی 1 سانتی متر به سمت مقابل رفته و دوباره به سمت بالا با فاصله 5/0 سانتی متر از درز چرخ می کنیم.

6- دوخت درشت درز زیپ را شکافته و زیپ را اتو می کنیم.