ایرادهای اندامی به دو دلیل به وجود می آیند.

1-     برجستگی های و بزرگی ها در قسمت های مختلف بدن

2-     ایستایی بدن

گاهی هر دوی آنها با هم در بدن شخص وجود دارد.

مثل شخصی که به طرف جلو می ایستد و دارای شکم بزرگ و باسن تخت نیز هست.

رفع ایراد اندامی

تشخیص ایرادهای اندامی

برای تشخیص ایراد های اندامی می توان وسط پیش تا زمین، وسط پشت تا زمین و پهلو تا زمین را اندازه می گیریم.

مثلا اگر قد از کمر تا زمین در وسط پیش  100

      اگر قد از کمر تا زمین در وسط پشت  100

     اگر قد از کمر تا زمین در  پهلو          101

باشد ( همیشه پهلو 1/5 – 1 بلندتر است ) فرد دارای اندام نرمال است ولی اگر اندازه های (پیش، پهلو و پشت) به ترتیب (102، 101 و 99) باشد، نشان می دهد که شخص شکم بزرگ و باسن تخت دارد.

رفع ایرادهای اندامی با خیاطی

در اینصورت به ترتیب زیر عمل کنید:

1-     الگوی پیش، گونیایی با خط وسط جلو خطی رسم کنید که از زیر پنس بگذرد، سپس این خط و یکی از پاهای پنس را قیچی کنید.

2-     قسمت پایین الگو را روی کاغذ دیگری بچسبانید و خطی در امتداد خط وسط پیش به سمت بالا رسم کنید. سپس 2 سانتی متر بالا رفته و خطی موازی با قسمت پایین دامن رسم کرده تکه یک بالا را روی این خط قرار دهید ، تکه دوم را طوری قرار دهید که از یک طرف کنار تکه اول و از طرف دیگر مماس بر خط پهلوی تکه پایینی باشد در اینصورت پنس کمی بزرگتر می شود مقدار اضافه شده به پنس را اندازه گرفته و آن را از خط پهلو رد کنید.

پشت : 1- گونیایی با خط وسط پشت خطی رسم کنید که از زیر پنس بگذرد، سپس این خط و یک پای پنس را قیچی کنید.

2- روی قسمت پایین دامن از خط وسط پشت 1 سانتی متر پایین آمده و خطی افقی رسم کنید، سپس تکه یک قسمت بالا را روی 1 سانتی متری پایین آمده قرار دهید و تکه دوم را طوری قرار دهید که از یک طرف کنار تکه اول و از طرف دیگر مماس بر خط پهلوی تکه پایین باشد در اینصورت مقداری از پنس کم می شود که با توجه به تخت بودن  باسن کوچکتر شدن ساسن منطقی تر است.