اندازه های مورد نیاز دامن تنگ

در این بخش از آموزش خیاطی اندازه های نمونه برای دوخت دامن تنگ به روش مولر را معرفی میکنیم:

1- کمر 72 سانتی متر

2- باسن کوچک 86 سانتی متر

3- باسن بزرگ 96 سانتی متر

4- قد دامن 60 سانتی متر

5- قد از کمر تا زمین ( قد از وسط جلو تا زمین 100 سانتی متر /  قد از وسط پشت تا زمین 100 سانتی متر / قد از پهلو تا زمین 101  سانتی متر همیشه بلندی پهلو 1- 1/5 سانتی متر بلندتر از بلندی جلو و پشت است.)

رسم الگوی دامن تنگ به روش مولر

ابتدا خطی به طول قد دامن از سمت چپ کاغذ رسم کنید و شروع خط را نقطه (ن) 1 بنامید.

2-1: 22-20 سانتی متر (20 برای افراد کوتاه قد، 21 برای افراد با قد متوسط و 22 برای افراد بلند قد).

3-1: قد دامن.

4-2: گونیایی با ن 2 خطی به اندازه 2/1 باسن بزرگ + 2-1 سانتی متر آزادی رسم کنید، ن 4 را به سمت پائین تا قد دامن گونیا کرده و ان را ن 5 بنامید، همچنین ن 4 را به سمت بالا 22-20 سانتی متر گونیا کرده ن 6 ینامید. ن 6 را به ن 1 و ن 5 را به ن 3 وصل کنید کادر دامن بدست می آید که خطوط بدست آمده را به ترتیب زیر نام گذاری می کنیم.

6-1: خط کمر

4-2: خط باسن بزرگ

5-3: خط پای دامن

3-1: وسط پیش یا جلو    V.M

5-6: وسط پشت    H.M

خط 4-2 را نصف کرده ن 7 بدست می‌آید، ن 7 را تا پای دامن گونیا کرده ن 8 به سمت بالا تا خط کمر گونیا کرده ن 9 بنامید.

10-9: 1 سانتی‌متر ن10 را موازی خط کمر 6-5 به چپ و راست امتداد دهید.

11-1: 1سانتی‌متر+ 2/1 کمر سپس فاصله 11-6 را اندازه بگیرید این مقدار مابه‌ التفاوت یا اختلاف 2/1 باسن + 1سانتی‌متر و 2/1 کمر + 1 سانتی‌متر است، اگر این مقدار تا 12 سانتی‌متر باشد یک پنس (ساسون) در پشت تشکیل می‌شود، ولی اگر این  مقدار بیش از 12 سانتی‌متر باشد دو پنس در پشت تشکیل می‌شود. در واقع این مقدار تفاوت را به صورت پنس در پهلو و پیش و پشت طراحی می کنیم، پنس‌ها به بدن حجم می دهندو به همین دلیل نوک پنس به برجستگی های بدن ختم می‌شوند.

پنس‌ها یا ساسون‌ها عضوهای زاویه ای شکل هستند.  که رأس را نوک پنس و ضلع های زاویه را پای پنس می نامند.

پنس

برای تعیین مقدار پنس های کمر و پیش و پشت به ترتیب  زیر عمل کنید.

                                                                                                                                                                                                                         سانتی متر     12 = 11 – 6

12 سانتی‌متر به دو قسمت 6 سانتی‌متری تقسیم می‌شود:

مقدار بدست آمده را به دو 5/3 تقسیم می‌کنیم که مقدار پنس‌ پهلوها بدست می‌آید.

                                                                                                                                                                                                                          سانتی متر      7 = 1 + 6

مقدار بدست آمده را به دو قسمت 2 سانتی‌متری(پنس پیش) و 3 سانتی‌متری(پنس پشت) تقسیم می کنیم.

                                                                                                                                                                                                                            سانتی متر    5 = 1 – 6

  دامن تنگ

12-10: 5/3 سانتی‌متر به چپ ( ن 12 را به تقریبا 3/1 خط 12-1 وصل کنید خط اصلی کمر بدست می‌آید. )

13-10: 5/3 سانتی‌متر به راست ( ن 13 را به تقریبا 3/1 خط 13-1 وصل کنید خط اصلی کمر بدست می‌آید. )

14-7: 5-3 سانتی‌متر ( 3 سانتی‌متر برای افراد بلند قد، 4 سانتی‌متر برای افراد با قد متوسط و 5 سانتی‌متر برای افراد کوتاه قد )

ن 14 را به ن 12 و ن 13 وصل کنید، فضای بدست آمده 14،13و 12 دورریز پارچه و الگو می باشد.

خط 8، 14 و 12 پهلوی پیش دامن و خط 8، 14و 13 پهلوی پشت دامن می‌باشد .

15-12: 8-6 سانتی‌متر ن 15 وسط پنس پیش است. 2/1 مقدار پنس را از دو طرف ن 15 جدا کرده و نقاط 16 و 17 بنامید.

18-15: 10-8 سانتی‌متر ( 8 سانتی‌متر برای افراد کوتاه قدف 9 سانتی‌متر برای افراد با قد متوسط و 10 سانتی‌متر برای افراد با قد بلند). ن 18 را به ن 16 و 17 وصل کرده پنس پیش طراحی می شود.

نکته: در افرادی که دارای شکم برجسته می باشند می‌توانید پاهای پنس را با خط کش منحتی طوری رسم کنید که پنس کمی لاغرتر شود.

19-13: 2/1 فاصله‌ی 6-13 (ن 19 وسط پنس پشت است، سپس 2/1 مقدار پنس پشت را دو طرف ن 19 جدا کرده نقاط 20 و 21 بنامید.

22-19: 15-13 سانتی‌متر طول پنس پشت (13 سانتی‌متر برای افراد کوتاه قدف 14 سانتی‌متر برای افراد با قد متوسط و 15 سانتی‌متر برای افراد بلند قد) ن 22 را به نقاط 21 و 20 وصل کرده پنس پشت طراحی می شود می‌تونید پنس پشت را نیز مانند پنس پیش لاغرتر رسم کنید.

باریک-کردن-پنس

کنترل باسن کوچک

برای کنترل باسن کوچک فاصله 2-1 را نصف کرده و ن بدست آمده را تا خط وسط پشت با خط‌ چین امتداد دهید که این همان خط باسن کوچک است ، سپس فاصله‌ی بین خط وسط پیش تا پهلوی پیش و پهلوی پشت تا خط وسط پشت را با کسر فضاهای پنس اندازه بزنید اگر مقدار بدست آمده بیشتر یا برابر 2/1 باسن کوچک + 1 سانتی‌متر باشد تغییری ایجاد نمی‌شود، ولی اگر این مقدار کمتر از 2/1 باسن کوچک + 1 سانتی‌متر باشد، مقدار متفاوت را نصف کرده و به دو طرف خط پهلو روی خط باسن کوچک خارج شده با خط کش منحنی ان را به نقاط 14،12 و 14،13 وصل کنید .

نکته 1: اگر تفاوت باسن بزرگ و کوچک 10-8 سانتی‌متر باشد نیازی به کنترل باسن کوچک نمی‌باشد، اگر مقدار تفاوت 6-8 سانتی‌متر باشد حتما کنترل کنید و اگر مقدار تفاوت کمتر از 6 سانتی‌متر بود بهتر است آزادی باسن بزرگ را به جای 1 سانتی‌متر 2 سانتی‌متر در نظر بگیرید.

 نکته 2 : علاوه بر نکته 1 ، برای پارچه هایی با جنس پشمی(بافت درشت) و پارچه های حریر (بافت ظریف) آزادی باسن را 2 سانتی‌متر در نظر بگیرید.

                                                                                                                                                                                                              سانتی متر باسن بزرگ    2 + 2/1

نکته 3 : پنس پیش را ببندید طوری که دولای بسته به سمت پهلو باشد سپس خط کمر پیش را قیچی کنید در اینصورت فضای کافی برای خوابیدن پنس روی کمر بدست می‌آید و دو پای پنس برابر می‌شود، برای پنس پشت نیز به همین ترتیب عمل کنید.

نکته 4 : برای راحتی در دوخت (ن.م) در نظر بگیرید این نقاط در دامن روی خط باسن بزرگ است.

نکته 5 : برای دوخت زیپ در پشت نقطه مووازنه دوخت زیپ را در 20-18 سانتی‌متر پایین‌تر از ن 6 جدا کنید (ن.م.ز).

نکته 6 : در افراد نرمال تفاوت کمر و باسن 25-24 سانتی‌متر و تفاوت باسن کوچک و بزرگ 10-8 سانتی‌متر است.