دوخت پیراهن زنانه یکی از ایده آل ترین نوع از لباس هایی است که هر خیاطی دوست دارد تجربه دوخت آن را داشته باشد. دوخت این لباس به ظریفکاری و دقت نظر زیادی نیاز دارد که از دست خیاط های تازه کار بر نمی آید. به همین منظور در این قسمت با ما همراه باشید تا به آموزش رسم الگوی پیراهن زنانه بپردازیم. در ابتدا رسم الگوی پیراهن با برش زیر سینه و یقه دلبری را آموزش می دهیم و سپس به رسم الگوی پیراهن با آستین رگلان فانتزی و رسم الگوی پیراهن شب می پردازیم. در انتها شما می توانید با استفاده از راهنمایی های این مقاله در خصوص رسم الگو، با مهارت و تجربه ای که در حوزه خیاطی لباس زنانه دارید، لباس ایده آل خود را بدوزید.

رسم الگوی پیراهن با برش زیر سینه و یقه دلبری

برای رسم الگو به نکات زیر توجه می کنیم. الگو با آزادی مختصر کشیده می شود. پنس سرشانه را 2برابر می کنیم. پنس سرشانه به پنس کمر منتقل می شود و فرم یقه با توجه به مدل طراحی می شود.

رسم الگوی پیراهن زنانه با برش زیر سینه و یقه دلبری

از برجستگی سینه 8-7 سانت ازطرفین ساسون کمر به پایین علامت می زنیم و از این نقاط به موازات خط کمر رسم می کنیم و برای جلوگیری ازافتادگی یقه پنس کوچک 1 سانتی در گودی یقه تا نقطه 26 می کشیم. این پنس روی الگو گرفته می شود.

یقه جدید و خط زیر سینه را چیده الگو به دو قسمت تقسیم می کنیم و در قسمت شماره 1 بالاتنه برای خوش فرم ایستادن برش زیر سینه، 1 سانت از قطر پنس خارج می شویم و دوباره خط برش را با هلال رسم می کنیم. اگر مهارت و دانش کافی در خصوص برش الگوسازی و برش پارجه ندارید، پیشنهاد می کنم شرکت در دوره آموزش الگوسازی و برشکاری شرکت کنید.

در قسمت شماره 2 می توان فقط پنس کمر را دوخت و اگر دامن تنگ راست باشد و یا از دامن برتر-شانل و فون و یا انواع دامن به تناسب مدل و دلخواه می توان برش داد.

آموزش دوخت پیراهن زنانه با برش زیر سینه و یقه دلبری

توجه: برای برش تمام یقه های باز بهتر است همراه بالاتنه باشد.

آموزش دوخت پیراهن نخی زنانه

رسم الگوی پیراهن با آستین رگلان فانتزی

در ادامه آموزش خیاطی، از الگوی اولیه رولت کرده پنس سرشانه جلو را به پنس کمر منتقل می کنیم و از سرشانه جلو 1 سانت به پایین و از سرشانه پشت یک سانت به بالا خطوط سرشانه جدید جلو و پشت را رسم کرده و از پهلو جلو 1 سانت داخل و پهلو پشت 1 سانت خارج و هلال جدید پهلو رسم می شود. از سرشانه جلو یک سانت خارج می شویم و از نقطه 30 یک سانت به بالا روی خط وسط جلو بالا می رویم.

رسم الگوی آستین رگلان فانتزی

از 291 با هلال به 301 وصل می کنیم و هلال جدید یقه را به بیرون ادامه می دهیم. سپس از نقطه 301 روی خط وسط جلو به پایین 5/3 سانت علامت زده نقطه k.

K به 301=cm5/3

از k خطی هلال بموازات هلال جدید یقه تا نقطه k’ رسم می کنیم، بطوریکه k’ تا 291،3/5 سانت فاصله داشته باشد.

291 به k’=cm5/3

O به K’=CM5/3

از K’ به 22 مستقیم خط کشیده و از 2/1 این خط 2 سانت به سمت بالا علامت می زنیم. سپس هلال 22 به K’ را طوری رسم می کنیم که از 2 سانت علامت زده بگذرد و نقطه K را به بیرون تا F ادامه می دهیم.

آموزش دوخت پیراهن با آستین رگلان فانتزی

KF=301 به F’=CM20-25

از نقطه 291 در امتداد یقه یک سانت بالا رویم و آن را با هلال مختصر به سرشانه وصل می کنیم.

در الگوی پشت 1 سانت از خط وسط پشت بالا می رویم و در امتداد خط سرشانه یک سانت مشخص می کنیم.

دو نقطه جدید را با هلال بهم وصل می کنیم.

آموزش رسم الگوی پیراهن با آستین رگلان فانتزی

O به 1=O’ به 16=CM1

از O تا N 5/3 سانت پایین آمده و از این نقطه بموازات هلال یقه جدید طوری رسم می کنیم که 5/3 سانت با O’ فاصله داشته باشد نقطه N’.از N’ به 20 مستقیم وصل می شود و از 2/1 این خط 2 سانت بطرف بالا علامت می زنیم. هلال N’ به 20 را طوری رسم می کنیم که از نقطه 2 سانت بگذرد.

 

از نقطه O’ یک سانت بسمت چپ علامت زده و از این نقطه با هلال مختصر به سرشانه وصل می شود. خطوط برش رگلان و یقه جدید را قیچی می کنیم و الگو در جلو و پشت به دو قسمت می شود. سپس از آستین اولیه رولت می کنیم.

رسم الگوی آستین رگلان زنانه و فانتزی

در بالاتنه جلو هلال حلقه آستین از 111 تا 22 برابر با زیر حلقه جلو آستین تا نقطه 7 می باشد. فاصله 22 تا 33 در حلقه آستین جلو را از نقطه 7 روی هلال آستین بطرف نقطه 11 آستین تا نقطه E مشخص کرد.

الگوی پیراهن ساده زنانه، الگوی پیراهن زنانه

در خصوص دوخت انواع آستین رگلان ما موارد تکمیلی را در مقاله ای با عنوان آموزش رسم الگو و دوخت آستین رگلان  توضیح داده ایم که در صورت نیاز می توانید آن زا مطالعه و به کار بگیرید.

رسم الگوی آستین رگلان فانتزی برای پیراهن زنانه مجلسی

در بالاتنه پشت فاصله هلال حلقه از 11 تا 20 از زیر حلقه آستین الگو تا Z علامت می زنیم و از 20 تا 19 را از Z روی الگوی حلقه آستین بطرف 11 بالا می رویم تا نقطه t از نقطه 11 آستین به خط آرنج عمود و از این نقطه به 2/1 خط مچ وصل می شود و پنس مچ به خط آرنج منتقل می شود از نقطه 11 آستین روی خط وسط آستین 5 سانت پایین آمده و از این نقطه به نقاط E وt وصل می کنیم خط وسط آستین را قیچی می کنیم و الگوی آستین به 2 قسمت می شود. خطوط طرح در بالاتنه جلو وپشت را چیده قسمت بالا در الگو بالاتنه جلو را به الگو حلقه آستین الگو جلو.

طوری مماس می کنیم که نقطه 7 آستین به 22 حلقه لباس و نقطه E حلقه آستین به 23 حلقه لباس مماس شوند و در قسمت پشت قسمت بالای الگو را طوری کنار حلقه آستین پشت قرار می دهیم بطوریکه نقطه Z حلقه آستین مماس به نقطه 201 و نقطه t به 19 مماس شوند.

قد آستین را از 7 سانت بالاتر از خط آرنج کوتاه می کنیم. بالاتنه جلو وپشت را از دامن جدا می کنیم و با بستن ساسونهای کمر و چیدن زیر آن لبه دامن گشادی می شود از 2/1 لبه دامن گشاد شده به 2/1 باسن وصل می شود خط راسته الگو بدست می آید و دامن بصورت 4 ترک می شود.

پنس کوچک بالاتنه پشت بفاصله 3 سانت از ساسون بزرگ کمر پشت رسم می شود. ساسون در جلو و پشت بالاتنه بصورت پیلی دوخت می شود.

الگوی آستین رگلان برای پیراهن زنانه

آموزش رسم الگوی پیراهن شب

از الگو اولیه لباس رولت می کنیم. از سرشانه جلو 3 سانت داخل و از ابتدای یقه وسط جلو 2 سانت به پایین هلال یقه جدید جلو را رسم می کنیم. سپس از سرشانه پشت 3 سانت داخل و از وسط پشت نقطه 1 به پایین 2 سانت علامت می زنیم. حلقه گردن جدید پشت کشیده می شود.

آموزش رسم الگوی پیراهن شب، الگوی لباس ساده زنانه

در قسمت پشت پنس بزرگ به 2/1 کمر منتقل می شود و پنس کوچک برای آزادی کمر باقی می ماند. در قسمت جلو از خط سینه وسط جلو 2 سانت داخل و 2 سانت به بالا مشخص می کنیم.

Cm2=BB’=B به 13

از نقطه B’ خطی بموازات وسط جلو تا 14-12 سانت پایینتر از خط کمر رسم می کنیم. نقطه F پنس سرشانه را از برجستگی سینه 2 سانت کوتاه می شود.

برش پیراهن زنانه از خط کمر

خط BF از خط کمر به بالا 7-6 قسمت مساوی و از کمر به پایین 5-4 قسمت مساوی علامت می زنیم. سپس خط کمر چیده می شود و الگوی به دو قسمت می شود و در بالاتنه اولین علامت به انتهای ساسون سرشانه و دومی به انتهای ساسون کمر وصل می شود خط F’B و خطوط را چیده و پنسها را می بندیم.

الگوی خیاطی پیراهن ساده زنانه

در قسمت دامن پنس کمر را تا لبه دامن می بندیم نقاط علامتگذاری روی خط F’B تا خط پهلو رسم می شود و خطوط چیده می شود و بین هرکدام CM2-3 او زمان می دهیم.بعد از وصل کردن کمر بالاتنه و دامن مقدار او زمانها بصورت چین سوزنی به نوار وسط لباس مطابق شکل دوخته می شود.

الگوی خیاطی پیراهن ساده زنانه با آستین رگلان فانتزیدر نظر داشته باشید که رسم الگو پیراهن زنانه به دقت و ظریفکاری بسیاری نیاز دارد اگر شما مهارت کافی در خصوص دوخت لباس و پیراهن زنانه ندارید، پیشنهاد می کنم در صورت علاقه در دوره آموزش دوخت لباس عروس و لباس شب شرکت کنید تا بتوانید با کسب آموزش های لازم بهترین لباس های زنانه را به دست خود بدوزید.

امید است این مقاله آموزشی از محموعه آموزشگاه خیاطی هنرمادر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در انتها شما می توانید با گذاشتن نظرات خود به سوالات و ابهامات خود بابت این مطلب پاسخ دهید.