برای راحتی در کار چند شابلون از مقوای نازک تهیه نمائید:

1-      طرح جیب

2-      مقدار زاپاس بالای جیب

3-      1 سانتی متر پهن تر از زاپاس بالای جیب

جیب را بریده و در صورت نیاز لایی بچسبانید.

شابلون شماره 3 را روی پارچه قرار داده، لبه پارچه را به اندازه شابلون تاکرده روی آن اتو کنید.

شابلون شماره 2 را روی قسمت تا شده مماس بر خط تا قرار داده 1 سانتی متر باقیمانده را روی شابلون تاکرده و اتو کنید.

پارچه را روی یک کاغذ روغنی قرار داده شابلون شماره 1 را روی پارچه جیب گذاشته سپس کاغذ روغنی را جمع یا تا کنید، تا 1 سانتی متر زاپاس دوخت جیب روی شابلون بخوابد و لبه های آن را اتو کنید ( جمع کردن برای جیب های گرد و تا کردن برای جیب های صاف یا زاویه دار )

مزیت های این روش:

1-      از چین خوردگی پارچه در قسمت های گرد جیب جلوگیری می کند.

2-      از آسیب رسیدن به دست هنگام اتو در امان می مانید.